DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 13.02.2015 22:37:50

Chovatelská stanice ČERNOŠICKÝ POKLAD

ZMP1

Popis:

Zkouška malých plemen prvního stupně ze Zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů v České republice, vydaného Českomoravskou kynologickou unií.

Kritéria pro zkoušku ZMP 1:

 1. Stáří psa nejméně 14 měsíců.
 2. Požaduje se kohoutková výška menší než 45 cm, včetně.
 3. Zkoušky se mohou účastnit i psi bez průkazu původu.
 4. Z účasti na zkouškách jsou vyloučeni psi s kupírovanýma ušima ve smyslu zákona č.246/1992 Sb. v platném znění narození po 1.7.1993 na území ČR.
 5. Účast na zkoušce není podmíněná splněním jiného druhu nebo stupně zkoušky.
 6. Povelová technika je uvedena ve zkušebním řádu u každého cviku. Může se jednat jak o povel zvukový nebo posunkový. Pokud jsou povoleny oba, může psovod použít jen jeden z nich nebo oba současně. Oslovení psa jménem je možné pouze u cviků, kde je povolen zvukový povel a to pouze před zahájením cviku.

Obsah zkoušky ZMP 1:

 1. Stopa [max.100 bodů, min. 75 bodů]
 2. Poslušnost [max.100 bodů, min. 75 bodů]
 3. Speciální cviky [max.100 bodů, min. 70 bodů]

Hodnocení zkoušky ZMP 1:

Celkem lze získat maximálně 300 bodů. Minimální počet bodů pro splnění zkoušky je 210. Rozhoduje však počet získaných bodů v jednotlivých částech zkoušky. Neuspěje-li pes při zkoušce, může ji opakovat, časový odstup není stanoven.

Známky:

 • výborně [V] - 286 až 300 bodů
 • velmi dobře [VD] - 270 až 285 bodů
 • dobře [D] - 240 až 269 bodů
 • uspokojivě [U] - 210 až 239 bodů
 • nedostatečně [N] - 0 až 209 bodů

(Pokud se na soutěžích stanovuje pořadí psovodů, kteří mají shodou okolností stejný celkový počet bodů, rozhoduje vyšší počet bodů získaných při 1.speciálních cvicích; 2.poslušnosti; 3.losem.)

Provádění cviků:

1. Stopa

(provádí se dle ZVV-1)

Stopa vlastní, minimálně 350 kroků dlouhá, nejméně 30 minut stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, jeden předmět na stopě, druhý předmět stopu ukončuje. Časový limit 10 minut.

Povely:
 • "HLEDEJ"
 • "STOPA"
Příprava stopy:

Tvar stopy, délku a umístění v terénu určí rozhodčí v souladu s podmínkami zkoušky. Stopu našlápne a klade podle jeho pokynů sám psovod. Při pokládání stopy mohou být přítomni jen nezbytní pracovníci, vedoucí akce a rozhodčí. (Přítomnost rozhodčího však není nezbytně nutná.) Nášlap stopy se provádí tak, že psovod na určeném místě půl minuty stojí nebo mírně přešlapuje, aby pachově zdůraznil začátek stopy. Kolík nebo tabulku označující začátek stopy zabodne do země vlevo od své pozice. Stopa se nepokládá v takovém terénu a porostu, kde by vizuálně zanechala svůj směr. Stopa může od nášlapu vést rovně nebo vpravo či vlevo s odklonem nanejvýš 45°. Na vlastní trase jinak rovné stopy jsou postupně dva ostré lomy v úhlu 90° vpravo nebo vlevo, tak jak určí rozhodčí. Za lomem pokračuje stopa rovně až k lomu druhému. Celková délka stopy je 350 kroků. Na její trase leží předmět a druhý předmět leží na jejím konci. Tyto předměty musí být z textilu nebo jiného materiálu snadno přijímajícího pachy, nesmí být z kovu či skla. Barva předmětů se nesmí nápadně odlišovat od terénu. Předměty nesmí být větší než 100×50×10mm. Při zkoušce nelze použít předměty, které mohou sloužit jako hračka psa. Předměty musí získat pach psovoda a to tak, že je má nejméně 30 minut u sebe před kladením stopy. Použité předměty se nesmí použít v pokračování cviku nebo pro cviky jiných psů. Předměty musí rozhodčí zkontrolovat. Po položení předmětu, který stopu ukončuje, pokračuje psovod kladoucí stopu dál v přímém směru ještě asi deset kroků, aniž by sled stopy přerušil. Rozhodčí, vedoucí zkoušek, pomocník ani pořadatel neodpovídají za neúmyslné porušení stopy zvěří, osobami, povětrnostními případně jinými vlivy. Ve vyjimečných případech (narušení stopy v delším úseku) je povoleno provedení stopy náhradní.

Vypracování stopy:

Psovod se hlásí rozhodčímu se psem již připraveným k zahájení práce. Pokud je pes veden na stopovacím vodítku, je již připnuté na kovový obojek psa nebo na postroj. Jeho délka je bezpodmínečně 10 metrů. Psovod oznámí rozhodčímu jakým způsobem pes označuje předmět na stopě. (Pes v akci musí předmět oznámit stejným způsobem, který sdělil psovod rozhodčímu.) Uznávané způsoby označování předmětů (které však není možno vzájemně kombinovat):

 1. zvedání (pes stojí, sedí nebo aportuje - kombinace jednotlivých poloh je možná)
 2. označení (pes stojí, sedí nebo leží - kombinace jednotlivých poloh je možná)

Pes může stopu vypracovávat na volno (pes je zcela bez obojku, s řetízkovým obojkem, s postrojem) nebo na stopovacím vodítku (vodítko je připnuté na kovový obojek nebo na postroj). Jakmile pes zachytí počátek stopy, psovod jej vypustí na celou délku stopovacího vodítka a sám psa následuje. Odstup dodržuje v průběhu celé stopy a to i v případě, kdy pes pracuje na volno. Psa na stopovacím vodítku může pes mírným přitažením zpomalit. K jinému usměrňování psa však vodítko použít nesmí. Příležitostné chválení psa případně opakování povelu "HLEDEJ" nebo "STOPA" není chybou, ale není dovoleno používat jej na lomech a v blízkosti předmětů. Jakmile pes označí nebo zvedne předmět, jde psovod ke psu, zvedne předmět nad hlavu a ukáže jej rozhodčímu. Po ukončení stopy hlásí psovod rozhodčímu ukončení cviku a odevzdá nalezené předměty. (Odvolá-li rozhodčí psa ze stopy, podává psovod hlášení rovněž, dokončování stopy po odvolání se však nepovoluje.)

Hodnocení stopy:

Posuzuje se zájem, snaha, spolehlivost a přesnost práce psa. U psovodů se sleduje způsob práce při uvádění a vedení psa. Rozhodčí ukončí práci psovoda a činnost psa když:

 • pes sejde ze stopy o více než 10m nebo když se vrátí o 10 metrů po stopě zpět za psovoda.
 • pes sleduje stopu značně nepřesně, bez zájmu nebo bázlivě
 • je-li překročen časový limit 10 minut určený pro provedení stopy
 • psovod se sám podle orientačních bodů snaží sledovat stopu a ovlivňuje psa, aby ho udržel na trase stopy
 • psovod i přes napomenutí rozhodčího nedodržuje předepsaný odstup od psa

Maximálně lze získat 100 bodů, minimální potřebný počet pro pokračování ve zkoušce je 70 bodů. Důvodem ke ztrátě bodů je vybočování, nestejnoměrná nebo nadměrná rychlost sledování stopy, pomalé či nepřesné označování předmětů. Stejně tak postup s vysokým nosem, reakce na zvěř či myši, kálení a pod. Ovlivní-li psovod psa při označování předmětu, znamená to ztrátu bodů za předmět.

2. Poslušnost

(provádí se dle ZVV-1)

a) Přivolání psa za pochodu k noze

Povel:
 • "K NOZE" - lehký úder levou rukou na levé stehno

Přivolání psa se vyžaduje za pohybu psovoda. Pes musí být od psovoda vzdálen minimálně 10 kroků. Neodběhne-li pes při vyslání alespoň do poloviny předepsané vzdálenosti, nelze přivolání hodnotit. Cílem cviku je, aby pes na povel psovoda okamžitě, rychle a přímo přiběhl k pohybujícímu se psovodovi, zařadil se k jeho noze a oba společně dále pokračují v určeném pohybovém rytmu. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

b) Ovladatelnost na vodítku

Povely:
 • "K NOZE" - lehký úder levou rukou na levé stehno
 • "SEDNI"

Pes na vodítku ochotně a ukázněně následuje psovoda vedle jeho levé nohy tak, aby svým kohoutkem byl na jeho úrovni. Pes nesmí psovoda předbíhat ani se opožďovat, nesmí bránit psovodovi v pohybu. Vodítko je stále v pravé ruce a má být prověšené. Podle pokynů rozhodčího se provádějí obraty vpravo, vlevo a čelem vzad a to za pohybu i v klidu. Pes musí polohu zaujmout okamžitě, rychle a přesně. Psovod se při provádění cviku nesmí zastavovat nebo se ohlížet na psa zda úkol splnil či nikoli, musí pokračovat v určeném směru a pohybovém rytmu. Výkon se provádí v normální chůzi, v pomalé chůzi, či poklusem. Povel "K NOZE" je povolen při každém vykročení ze základní polohy, při změně či způsobu chůze (klus, pomalá chůze) a při zastavení (zde možno i povel "SEDNI"). Další ovlivňování - pohyby rukou, tělem či zvuky - není povoleno. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

c) Sedni-lehni-vstaň na vodítku u nohy

Povely:
 • "SEDNI" - lehký úder levou rukou na levé stehno
 • "LEHNI" - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu
 • "VSTAŇ" - mírné pokrčení v kolenou

Cvik ve svém souhrnu sleduje možnost stojícího psovoda, aby povelem usměrnil psa k zaujetí polohy sedni, lehni nebo vstaň. Pes je na vodítku. Pokyny k vydání povelu dává rozhodčí. Pes po provedení každé polohy v ní setrvává tak dlouho, dokud mu psovod nedá jiný povel. Cvik se může prověřit i několikerým provedením každé polohy. Při zaujímání polohy nesmí docházet ke změně stanoviště psa. Za kvalitně provedené cviky lze získat maximálně 10 bodů.

d) Za pochodu odložení vleže se střelbou

Povel:
 • "LEHNI" - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu

Cvik sleduje usměrnění psa povelem do určité polohy za pochodu a setrvání v ní až do ukončení cviku - tedy do příchodu psovoda ke psu nebo do přivolání. Povel k zaujetí polohy dává psovod za chůze na povel rozhodčího přibližně po deseti krocích chůze. Pes musí polohu zaujmout okamžitě, rychle a přesně. Psovod se při provádění cviku nesmí zastavovat nebo se ohlížet na psa zda úkol splnil či nikoli, musí pokračovat v určeném směru a pohybovém rytmu. Psovod se zastavuje až na pokyn rozhodčího, ve vzdálenosti přibližně 30 kroků.

Součástí této části zkoušky je střelba v okamžiku, když se psovod na povel rozhodčího zastavuje. Klid psa při střelbě se hodnotí po celou dobu trvání zkoušky. To znamená, že se hodnotí chování psa i k hlukům, které vyplývají z provozu nebo prostředí (střílení motorů z výfuku, hluk letadla aj.) Pes má být po výstřelu klidný a nesmí se dát rušit a setrvat v nařízené poloze. Pokud pes po výstřelu projeví bázlivost nebo agresivitu, která mu nedovoluje plnit úkoly, je ze zkoušky odvolán. Dílčí bodové ztráty při střelbě se udělují u cviku, kde se projevily. Ráže použité pistole je stanovena v rozmezí 6 až 9 mm.

Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

e) Štěkání psa

Povel:
 • "ŠTĚKEJ" - ohnout pravou paži v lokti ke psu a se vztyčeným ukazovákem třikrát kmitnout před očima psa

Provádí se za klidu. Pes sedí u nohy a je na vodítku. Podnětem pro štěkání psa musí být pouze povel psovoda. Na daný povel musí pes nejméně třikrát výrazně zaštěkat. Při štěkání nesmí pes měnit svoji základní polohu. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

f) Aport volný

Povely:
 • "APORT" ("PŘINES") - ukázat rukou ve směru předmětu s nakloněním trupu
 • "PUSŤ" - při odebrání předmětu
 • "K NOZE" "SEDNI" - lehký úder levou rukou na levé stehno

Aportem je dřevěná činka psovoda s předepsanou hmotností. Předmět určený k aportování musí být předem umístěný na cvičební ploše. Podání aportu psovi do tlamy před provedením cviku vede k anulování celé bodové hodnoty. Ke všem dílčím úkonům (odhození předmětu, vyslání psa, odebrání předmětu, usednutí psa k noze) dává povel rozhodčí.

Pes sedí volně u levé nohy psovoda. Psovod odhodí předmět do vzdálenosti nejméně 10 kroků. Pak příslušným povelem vyšle psa pro aport. Po povelu pes vybíhá co nejrychleji a nejkratším směrem pro předmět, který pevně uchopí a stejnou cestou se vrací k psovodovi. Pes usedne těsně před psovoda a zůstává sedět, aniž by předmět pustil nebo jej překusoval. (Nemá přijít do fyzického kontaktu se psovodem.) Na povel psovoda mu pes odevzdá předmět a zůstává sedět. Teprve na další povel usedá k jeho levé noze. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

g) Skok vysoký

Povely:
 • "VPŘED" ("HOP")
 • "ZPĚT" ("HOP")

Účelem cviku je, aby pes na povel dovedl zdolávat rozličné druhy a typy překážek. Překážku pro skok tvoří plná, pevná kolmo postavená stěna, vysoká 50cm. Pes překonává překážku skokem, aniž by se jí dotknul. Psovod zůstává stát před před překážkou. Jakmile pes překážku překoná, dává psovod psu povel ke zpětnému překonání překážky. Pes při překonávání překážky musí postupovat klidně a přesně. Po návratu sedá pes před psovoda ve vzdálenosti do 1 kroku. Teprve na případný další povel rozhodčího usedá k levé noze psovoda. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

h) Skok šplhem

Povely:
 • "VPŘED" ("HOP")
 • "K NOZE" - lehký úder levou rukou na levé stehno

Účelem cviku je, aby pes na povel dovedl zdolávat rozličné druhy a typy překážek. Překážka se při této zkoušce překonává pouze jedním směrem. Překážku pro šplh tvoří dvě stěny dlouhé 1,9m a široké 1,5m nahoře spojené (takže tvoří písmeno A). Stěny překážky jsou natolik u země rozevřené, že horní hrana je ve výšce 1,6m od země. Na šikmých stěnách jsou v horní polovině umístěny tři stoupací latě ve vzdálenostech 20, 45 a 45cm od sebe. Před začátkem cviku stojí psovod s volným psem u nohy. Při provádění šplhu se vzdálenost psovoda a psa od překážky nestanovuje, nechává se na úvaze psovoda. Na pokyn rozhodčího dá psovod povel k překonání překážky. Psovod stojí na místě a nepomáhá psu rozběhem ani jinak. Pes při překonávání překážky musí postupovat klidně a přesně. Psovod současně obejde překážku a za pochodu přivolá psa k noze. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

i) Kladina nízká

Povely:
 • "VPŘED"
 • "K NOZE" - lehký úder levou rukou na levé stehno

Účelem cviku je, aby pes na povel dovedl zdolávat rozličné druhy a typy překážek. Překážka se při této zkoušce překonává pouze jedním směrem. Překážku pro tuto zkoušku je kladina široká 30cm, 500cm dlouhá, umístěná 1 metr nad zemí. Kladina má z obou stran 350cm dlouhá náběhová prkna. Před začátkem cviku stojí psovod v libovolné vzdálenosti od náběhového prkna s volným psem u nohy. Na pokyn rozhodčího dá psovod povel k překonání překážky. Psovod stojí na místě a nepomáhá psu rozběhem ani jinak. Po vyslání psa jde psovod současně s postupujícím psem podél kladiny, nesmí mu však jakkoli pomáhat nebo ho ovlivňovat. Pes při překonávání překážky musí postupovat klidně, přesně a nesmí z kladiny nebo náběhového prkna seskakovat. Po zdolání překážky přivolá psovod psa za pochodu k noze. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

j) Odložení psa

Povely:
 • "ZŮSTAŇ" - mírné přiložení dlaně pravé ruky před čenich psa

Cvik odložení psa se provádí v závěru části poslušnosti. Odložení trvá po dobu, kdy další pes plní cviky poslušnosti téže zkoušky nebo po dobu, odpovídající tomuto typu zkoušky. Účelem cviku je, aby psovod mohl ponechat psa na určeném místě po určitou dobu, aniž by pes místo opustil. Psovod se psem stojí na značce, kde bude provádět odložení do doby než další pes provede přivolání. Potom na pokyn rozhodčího psa odloží a odchází do vzdálenosti 25 kroků. Pes po dobu odložení nemá vstávat, sedat si, válet se, štěkat, popolézat nebo popocházet. Pes nesmí určené místo opustit (se ztrátou bodů se tolerují 3 kroky). Chybou není poloha vleže na levém či pravém stehně. Umístění psovoda je 25 kroků od psa, psovod stojí čelem ke psu. Rušivými vlivy při odložení může být přítomnost jiných osob či jiných psů, kteří provádějí cviky ve vzdálenosti nejméně 20 kroků od odloženého psa. Psovod nesmí na psa působit a ovlivňovat jej k setrvání na místě. U psa nesmějí být ponechány předměty, které by jej měly na místě zdržet. Pro dlouhodobé odložení jsou na cvičišti vytyčena dvě místa - zvlášť pro psy a zvlášť pro feny. Vzdálenost mezi nimi je nejméně 5 kroků. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

3. Speciální cviky

a) rozlišování předmětů psovoda

Povely:
 • "PŘINES" - ukázání pravou rukou do prohledávaného prostoru

Účelem cviku je rozlišit předmět s pachem psovoda od čtyř jiných předmětů, které mají pach pomocníka. Cvik se provádí bezprostředně po skončení stopy. Terén pro tento cvik musí být přehledný, protože pes nemá předměty pracně vyhledávat, ale pouze rozlišovat. Psovod odloží psa do úkrytu a podle pokynů rozhodčího odejde položit svoje předměty. Potom položí svoje předměty pomocník, který se do té doby i během dalšího průběhu cviku zdržuje na místě určeném rozhodčím. Při pokládání předmětů pomocník i psovod musí chodit tak, aby prostor mezi psem a předměty zůstal nepošlapaný. Předměty jsou položeny ve dvou řadách vzdálených od sebe 10 kroků. Řady jsou vzájemně kolmé, takže se částečně podobají písmenu „T“. Jednotlivé předměty jsou položeny 50cm od sebe. Velikost předmětu je maximálně 100cm2 (tzn. např. rozměru čtverce 10×10cm). Předměty musí být z materiálů, které dobře pohlcují pachy, například hadr, filc, molitan a podobně. Předměty psovoda a pomocníka se od sebe rozměrově, tvarově a materiálově nesmí výrazně odlišovat. Psovod stojí se psem ve středu mezi oběma skupinami předmětů, 5 kroků od každé z nich. Před vysláním dá psovod psu navětřit pach z kontroních předmětů schovaných v igelitovém sáčku a to i v případě, bude-li pes rozlišovat jeho vlastní předmět. Cvik se provádí na dva pokusy. Při druhém pokusu se však změní pořadí položných předmětů. Pořadí předmětů určí rozhodčí. Předmět (byť by špatný), který vzal pes do tlamy už nesmí být dále použit ani při druhém pokusu, ani při zkoušce jiných psů, ani jako kontrolní předmět. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů za první pokus a maximálně 10 bodů za pokus druhý.

b) vyhledávání ztraceného předmětu

Povely:
 • "HLEDEJ, APORT" - ukázání pravou rukou do prohledávaného prostoru

Tento cvik se provádí na vzdálenost 50 kroků v terénu, (kterým postupně projdou všichni psovodi se psy téže zkoušky - z důvodů stejných podmínek). Podle pokynů rozhodčího vyjde psovod se psem na vodítku určeným směrem. Pak psovod na povel rozhodčího upustí předmět tak, aby to pes neviděl. Předmětem je peněženka o maximální ploše 100cm2 (tzn. např. rozměru čtverce 10×10cm) nebo klíče uschované v klíčence. Po upuštění předmětu psovod pokračuje dále v chůzi a teprve na pokyn rozhodčího se zastaví, dá psovi načichat pach kontrolních předmětů z igelitového sáčku, který má sebou a ihned vyšle psa k nalezení a přinesení ztraceného předmětu. Pes musí doběhnout k předmětu, uchopit jej a co nejkratší cestou se vrátit k psovodovi. Časový limit na nalezení a přinesení předmětu je max. 2 minuty. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 20 bodů.

c) vyhledávání předmětů psovoda

Povely:
 • "HLEDEJ, APORT" - ukázání pravou rukou do prohledávaného prostoru

Ve vytyčeném prostoru o ploše 20×20 kroků na povel rozhodčího rozhodí psovod tři vlastní předměty, přičemž nesmí do prostoru vstoupit. První předmět je čtevereček z filcu nebo jiného textilu o velikosti 5×5 cm. Druhý je ze dřeva o rozměru 5×5×2 cm. Třetí je svazek klíčů (nejméně 3ks na kroužku), avšak bez klíčenky nebo přívěsku. Během rozhození předmětů je pes odložen v úkrytu. Psovod si může zvolit stranu čtverce vyhrazeného prostoru, odkud bude psa k předmětům vysílat. Na zvolené straně se pak může pohybovat, nesmí ji však opustit nebo prostor obcházet. Psa může psovod v průběhu cviku oslovovat jménem, chválit ho a dalšími povely „VPŘED“ a „ZPĚT“ i ukazováním pravou rukou navádět k předmětu. Před započetím cviku a také po každém přinesení předmětu může dát psovod psu načichat pach kontrolních předmětů z igelitového pytlíku. Po nalezení musí pes předmět co nejrychleji a co nejkratší cestou přinést psovodovi a zde jej odevzdat. Provedení je stejné jako při aportu. Časový limit na přinesení všech předmětů je 5 minut a počítá se od povelu psovoda k provedení cviku. Prostor, kde se vyhledávání provádí, musí být přehledný rovný a bez vysokého porostu. Pokud to podmínky dovolují, pro každého psa se vytyčí jiný prostor pro hledání, ale se stejnými podmínkami. Za každý přinesený předmět lze získat 5 bodů a za ovladatelnost psa dalších 5 bodů, tedy maximálně 20 bodů.

d) hlídání předmětu psovoda

Povely:
 • "HLÍDEJ-APORT"

Rozhodčí určí místo, na kterém psovod odloží psa. Pes má při tomto cviku náhubek. Psovod před psa položí svůj předmět. Jako předmět nesmí být použita psova hračka, jeho výstroj nebo krmivo. Naopak je vhodné použít tašku nebo část oděvu psovoda. Potom psovod dá povel „HLÍDEJ“ a odejde do úkrytu vzdáleného asi 20 kroků.

Cvik se dělí na tři části:
Na začátku prochází 5 kroků okolo psa (bez zájmu o psa nebo předmět) pomocník. Pes vůči němu nesmí projevovat jakoukoli agresivitu štěkáním nebo napadnutím.
Při druhém pokusu pomocník na psa mluví a snaží se psa od hlídaného předmětu odlákat vhozeným aportem nebo nabídnutím krmiva. Pes musí projevovat ostražitost vrčením, případně náznakem útoku. Nesmí však pomocníka napadnout přímo nebo odejít od předmětu.
Nazávěr se pomocník pokusí hlídaný předmět uchopit nebo odkopnout. Pes na to musí reagovat útokem. Jakmile však pomocník předmět nechá (nesnaží se jej sebrat nebo odkopnout) musí pes přestat útočit. Když pomocník zůstane klidně stát, musí se pes vrátit k předmětu a dále ho hlídat. Neprovokujícího pomocníka musí pes nechat v klidu odejít, nadále hlídá předmět, dokud na pokyn rozhodčího neopustí psovod úkryt a nevrátí se k psovi.
Protože je pes při práci omezen náhubkem, musí být reakce psa při pokusu pomocníka o odebrání předmětu citlivě posuzována. Změna základní polohy psa při provádění cviku není chybou. Za tento cvik lze získat maximálně 20 bodů.

e) samostatná činnost psa

Povely:
 • "ZŮSTAŇ"

Pes při tomto cviku má nasazený náhubek. Psovod připoutá psa vodítkem dlouhým 1 metr k úvaznému kolíku nebo smyčku na konci vodítka navlékne na kolík. Potom odejde do úkrytu vzdáleného 20 kroků od psa. Jednu minutu po jeho odchodu přejde kolem uvázaného psa pomocník ve vzdálenosti 5 kroků. Projde okolo něj klidně, aniž by psa svým chováním dráždil a asi 10 kroků za psem se otočí a stejným způsobem jde okolo uvázaného psa zpět. Pes nesmí projevovat agresivitu štěkáním nebo pokusem o napadnutí kolemjdoucího. Potom, na pokyn rozhodčího, přichází pomocník přímo ke psu s úmyslem psa odvázat a odvést. Může při tom na psa mluvit.
Za tento cvik lze získat maximálně 20 bodů.

Poznámka:
Při nejasnostech nebo pochybnostech o provedení detailů jednotlivých cviků doporučujeme podrobně prostudovat kompletní knižní vydání Zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů v České republice vydané Českomoravskou kynologickou unií, včetně dílčích odkazů uvnitř statí tohoto řádu.