DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 13.02.2015 22:37:50

Chovatelská stanice ČERNOŠICKÝ POKLAD

ZPS1

Popis:

Zkouška psa stopaře prvního stupně ze Zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů v České republice, vydaného Českomoravskou kynologickou unií.

Kritéria pro zkoušku ZPS 1:

 1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.
 2. Kohoutková výška není specifikována.
 3. Zkoušky se mohou účastnit i psi bez průkazu původu.
 4. Z účasti na zkouškách jsou vyloučeni psi s kupírovanýma ušima ve smyslu zákona č.246/1992 Sb. v platném znění narození po 1.7.1993 na území ČR.
 5. Účast na zkoušce není podmíněná splněním jiného druhu nebo stupně zkoušky.
 6. Povelová technika je uvedena ve zkušebním řádu u každého cviku. Může se jednat jak o povel zvukový nebo posunkový. Pokud jsou povoleny oba, může psovod použít jen jeden z nich nebo oba současně. Oslovení psa jménem je možné pouze u cviků, kde je povolen zvukový povel a to pouze před zahájením cviku.

Obsah zkoušky ZPS 1:

 1. Stopa [max.100 bodů, min. 70 bodů]
 2. Poslušnost [max.100 bodů, min. 70 bodů]

Hodnocení zkoušky ZPS 1:

Celkem lze získat maximálně 200 bodů. Minimální počet bodů pro splnění zkoušky je 140. Rozhoduje však počet získaných bodů v jednotlivých částech zkoušky. Pokud se pes v průběhu akce samovolně vzdálí, zůstává psovod na místě a může psa třikrát přivolat. Nepřijde-li pes k psovodu ani po třetím zavolání je posuzování ukončeno. Není také přípustné, aby v průběhu posuzování psa měl psovod u sebe hračky psa, potravu, či jiné předměty ovlivňující činnost psa. Nedodržení tohoto ustanovení vede k anulování té části zkoušky u níž bylo toto ustanovení porušeno. Je-li počet bodů u některé z nich nižší než 70 bodů, pes zkoušku nesložil. Neuspěje-li pes při zkoušce, může ji opakovat, časový odstup není stanoven.

Známky:

 • výborně [V] - 191 až 200 bodů
 • velmi dobře [VD] - 180 až 190 bodů
 • dobře [D] - 160 až 179 bodů
 • uspokojivě [U] - 140 až 159 bodů
 • nedostatečně [N] - 0 až 139 bodů

(Pokud se na soutěžích stanovuje pořadí psovodů, kteří mají shodou okolností stejný celkový počet bodů, rozhoduje vyšší počet bodů získaných při 1.stopě; 2.poslušnosti; 3.losem.)

Provádění cviků:

1. Stopa

Stopa cizí, minimálně 500 kroků dlouhá, nejméně 2 hodiny stará, čtyřikrát lomená, z toho 3× v pravém úhlu a 1× v ostrém úhlu 45°, jeden předmět na stopě, druhý předmět stopu ukončuje. Časový limit 20 minut.

Povely:
 • "HLEDEJ"
 • "STOPA"
Příprava stopy:

Tvar stopy, délku a umístění v terénu určí rozhodčí v souladu s podmínkami zkoušky. Stopu našlápne a klade podle jeho pokynů pomocník - tzv. kladeč. Při pokládání stopy mohou být přítomni jen nezbytní pracovníci, vedoucí akce a rozhodčí. (Přítomnost rozhodčího však není nezbytně nutná.) Nášlap stopy se provádí tak, že kladeč na určeném místě půl minuty stojí nebo mírně přešlapuje, aby pachově zdůraznil začátek stopy. Kolík nebo tabulku označující začátek stopy zabodne do země vlevo od své pozice. Stopa se nepokládá v takovém terénu a porostu, kde by vizuálně zanechala svůj směr. Stopa může od nášlapu vést rovně nebo vpravo či vlevo s odklonem nanejvýš 45°. Na vlastní trase jinak rovné stopy jsou tři ostré v úhlu 90° a jeden lom v ostrém úhlu 45° vpravo nebo vlevo, v pořadí a směru tak, jak určí rozhodčí. První lom je však vždy pravoúhlý. Za každým lomem pokračuje stopa rovně až k lomu druhému. Celková délka stopy je 500 kroků. Na její trase leží předmět a druhý předmět leží na jejím konci. Tyto předměty musí být z textilu nebo jiného materiálu snadno přijímajícího pachy, nesmí být z kovu či skla. Barva předmětů se nesmí nápadně odlišovat od terénu. Předměty nesmí být větší než 100×50×10mm. Při zkoušce nelze použít předměty, které mohou sloužit jako hračka psa. Předměty musí získat pach kladeče a to tak, že je má nejméně 30 minut u sebe před kladením stopy. Použité předměty se nesmí použít v pokračování cviku nebo pro cviky jiných psů. Předměty musí rozhodčí zkontrolovat. Po položení předmětu, který stopu ukončuje, pokračuje kladeč našlapující stopu dál v přímém směru ještě asi deset kroků, aniž by sled stopy přerušil. Rozhodčí, vedoucí zkoušek, pomocník ani pořadatel neodpovídají za neúmyslné porušení stopy zvěří, osobami, povětrnostními případně jinými vlivy. Ve vyjimečných případech (narušení stopy v delším úseku) je povoleno provedení stopy náhradní.

Vypracování stopy:

Psovod se hlásí rozhodčímu se psem již připraveným k zahájení práce. Pokud je pes veden na stopovacím vodítku, je již připnuté na kovový obojek psa nebo na postroj. Jeho délka je bezpodmínečně 10 metrů. Psovod oznámí rozhodčímu jakým způsobem pes označuje předmět na stopě. (Pes v akci musí předmět oznámit stejným způsobem, který sdělil psovod rozhodčímu.) Uznávané způsoby označování předmětů (které však není možno vzájemně kombinovat):

 1. zvedání (pes stojí, sedí nebo aportuje - kombinace jednotlivých poloh je možná)
 2. označení (pes stojí, sedí nebo leží - kombinace jednotlivých poloh je možná)

Pes může stopu vypracovávat na volno (pes je zcela bez obojku, s řetízkovým obojkem, s postrojem) nebo na stopovacím vodítku (vodítko je připnuté na kovový obojek nebo na postroj). Jakmile pes zachytí počátek stopy, psovod jej vypustí na celou délku stopovacího vodítka a sám psa následuje. Odstup dodržuje v průběhu celé stopy a to i v případě, kdy pes pracuje na volno. Psa na stopovacím vodítku může pes mírným přitažením zpomalit. K jinému usměrňování psa však vodítko použít nesmí. Příležitostné chválení psa případně opakování povelu "HLEDEJ" nebo "STOPA" není chybou, ale není dovoleno používat jej na lomech a v blízkosti předmětů. Jakmile pes označí nebo zvedne předmět, jde psovod ke psu, zvedne předmět nad hlavu a ukáže jej rozhodčímu. Po ukončení stopy hlásí psovod rozhodčímu ukončení cviku a odevzdá nalezené předměty. (Odvolá-li rozhodčí psa ze stopy, podává psovod hlášení rovněž, dokončování stopy po odvolání se však nepovoluje.)

Hodnocení stopy:

Posuzuje se zájem, snaha, spolehlivost a přesnost práce psa. U psovodů se sleduje způsob práce při uvádění a vedení psa. Rozhodčí ukončí práci psovoda a činnost psa když:

 • pes sejde ze stopy o více než 10m nebo když se vrátí o 10 metrů po stopě zpět za psovoda.
 • pes sleduje stopu značně nepřesně, bez zájmu nebo bázlivě
 • je-li překročen časový limit 20 minut určený pro provedení stopy
 • psovod se sám podle orientačních bodů snaží sledovat stopu a ovlivňuje psa, aby ho udržel na trase stopy
 • psovod i přes napomenutí rozhodčího nedodržuje předepsaný odstup od psa

Maximálně lze získat 100 bodů, minimální potřebný počet pro pokračování ve zkoušce je 70 bodů. Důvodem ke ztrátě bodů je vybočování, nestejnoměrná nebo nadměrná rychlost sledování stopy, pomalé či nepřesné označování předmětů. Stejně tak postup s vysokým nosem, reakce na zvěř či myši, kálení a pod. Ovlivní-li psovod psa při označování předmětu, znamená to ztrátu bodů za předmět.

2. Poslušnost

a) Přivolání psa za pochodu k noze

Povel:
 • "K NOZE" - lehký úder levou rukou na levé stehno

Přivolání psa se vyžaduje za pohybu psovoda. Pes musí být od psovoda vzdálen minimálně 10 kroků. Neodběhne-li pes při vyslání alespoň do poloviny předepsané vzdálenosti, nelze přivolání hodnotit. Cílem cviku je, aby pes na povel psovoda okamžitě, rychle a přímo přiběhl k pohybujícímu se psovodovi, zařadil se k jeho noze a oba společně dále pokračují v určeném pohybovém rytmu. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

b) Ovladatelnost na vodítku

Povely:
 • "K NOZE" - lehký úder levou rukou na levé stehno
 • "SEDNI"

Pes na vodítku ochotně a ukázněně následuje psovoda vedle jeho levé nohy tak, aby svým kohoutkem byl na jeho úrovni. Pes nesmí psovoda předbíhat ani se opožďovat, nesmí bránit psovodovi v pohybu. Vodítko je stále v pravé ruce a má být prověšené. Podle pokynů rozhodčího se provádějí obraty vpravo, vlevo a čelem vzad a to za pohybu i v klidu. Pes musí polohu zaujmout okamžitě, rychle a přesně. Psovod se při provádění cviku nesmí zastavovat nebo se ohlížet na psa zda úkol splnil či nikoli, musí pokračovat v určeném směru a pohybovém rytmu. Výkon se provádí v normální chůzi, v pomalé chůzi, či poklusem. Povel "K NOZE" je povolen při každém vykročení ze základní polohy, při změně či způsobu chůze (klus, pomalá chůze) a při zastavení (zde možno i povel "SEDNI"). Další ovlivňování - pohyby rukou, tělem či zvuky - není povoleno. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

c) Sedni-lehni-vstaň na vodítku u nohy

Povely:
 • "SEDNI" - lehký úder levou rukou na levé stehno
 • "LEHNI" - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu
 • "VSTAŇ" - mírné pokrčení v kolenou

Cvik ve svém souhrnu sleduje možnost stojícího psovoda, aby povelem usměrnil psa k zaujetí polohy sedni, lehni nebo vstaň. Pes je na vodítku. Pokyny k vydání povelu dává rozhodčí. Pes po provedení každé polohy v ní setrvává tak dlouho, dokud mu psovod nedá jiný povel. Cvik se může prověřit i několikerým provedením každé polohy. Při zaujímání polohy nesmí docházet ke změně stanoviště psa. Za kvalitně provedené cviky lze získat maximálně 10 bodů.

d) Za pochodu odložení vleže se střelbou

Povel:
 • "LEHNI" - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu

Cvik sleduje usměrnění psa povelem do určité polohy za pochodu a setrvání v ní až do ukončení cviku - tedy do příchodu psovoda ke psu nebo do přivolání. Povel k zaujetí polohy dává psovod za chůze na povel rozhodčího přibližně po deseti krocích chůze. Pes musí polohu zaujmout okamžitě, rychle a přesně. Psovod se při provádění cviku nesmí zastavovat nebo se ohlížet na psa zda úkol splnil či nikoli, musí pokračovat v určeném směru a pohybovém rytmu. Psovod se zastavuje až na pokyn rozhodčího, ve vzdálenosti přibližně 30 kroků.

Součástí této části zkoušky je střelba v okamžiku, když se psovod na povel rozhodčího zastavuje. Klid psa při střelbě se hodnotí po celou dobu trvání zkoušky. To znamená, že se hodnotí chování psa i k hlukům, které vyplývají z provozu nebo prostředí (střílení motorů z výfuku, hluk letadla aj.) Pes má být po výstřelu klidný a nesmí se dát rušit a setrvat v nařízené poloze. Pokud pes po výstřelu projeví bázlivost nebo agresivitu, která mu nedovoluje plnit úkoly, je ze zkoušky odvolán. Dílčí bodové ztráty při střelbě se udělují u cviku, kde se projevily. Ráže použité pistole je stanovena v rozmezí 6 až 9 mm.

Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

e) Štěkání psa

Povel:
 • "ŠTĚKEJ" - ohnout pravou paži v lokti ke psu a se vztyčeným ukazovákem třikrát kmitnout před očima psa

Provádí se za klidu. Pes sedí u nohy a je na vodítku. Podnětem pro štěkání psa musí být pouze povel psovoda. Na daný povel musí pes nejméně třikrát výrazně zaštěkat. Při štěkání nesmí pes měnit svoji základní polohu. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

f) Aport volný

Povely:
 • "APORT" ("PŘINES") - ukázat rukou ve směru předmětu s nakloněním trupu
 • "PUSŤ" - při odebrání předmětu
 • "K NOZE" "SEDNI" - lehký úder levou rukou na levé stehno

Aportem je dřevěná činka psovoda s předepsanou hmotností. Předmět určený k aportování musí být předem umístěný na cvičební ploše. Podání aportu psovi do tlamy před provedením cviku vede k anulování celé bodové hodnoty. Ke všem dílčím úkonům (odhození předmětu, vyslání psa, odebrání předmětu, usednutí psa k noze) dává povel rozhodčí.

Pes sedí volně u levé nohy psovoda. Psovod odhodí předmět do vzdálenosti nejméně 10 kroků. Pak příslušným povelem vyšle psa pro aport. Po povelu pes vybíhá co nejrychleji a nejkratším směrem pro předmět, který pevně uchopí a stejnou cestou se vrací k psovodovi. Pes usedne těsně před psovoda a zůstává sedět, aniž by předmět pustil nebo jej překusoval. (Nemá přijít do fyzického kontaktu se psovodem.) Na povel psovoda mu pes odevzdá předmět a zůstává sedět. Teprve na další povel usedá k jeho levé noze. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

g) Skok vysoký

Povely:
 • "VPŘED" ("HOP")
 • "ZPĚT" ("HOP")

Účelem cviku je, aby pes na povel dovedl zdolávat rozličné druhy a typy překážek. Překážku pro skok tvoří plná, pevná kolmo postavená stěna, vysoká 100cm. Pes překonává překážku skokem, aniž by se jí dotknul. Psovod zůstává stát před před překážkou. Jakmile pes překážku překoná, dává psovod psu povel ke zpětnému překonání překážky. Pes při překonávání překážky musí postupovat klidně a přesně. Po návratu sedá pes před psovoda ve vzdálenosti do 1 kroku. Teprve na případný další povel rozhodčího usedá k levé noze psovoda. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

h) Skok šplhem

Povely:
 • "VPŘED" ("HOP")
 • "K NOZE" - lehký úder levou rukou na levé stehno

Účelem cviku je, aby pes na povel dovedl zdolávat rozličné druhy a typy překážek. Překážka se při této zkoušce překonává pouze jedním směrem. Překážku pro šplh tvoří dvě stěny dlouhé 1,9m a široké 1,5m nahoře spojené (takže tvoří písmeno A). Stěny překážky jsou natolik u země rozevřené, že horní hrana je ve výšce 1,8m od země pro velká plemena nebo 1,6m pro malá plemena. Na šikmých stěnách jsou v horní polovině umístěny tři stoupací latě ve vzdálenostech 20, 45 a 45cm od sebe. Před začátkem cviku stojí psovod s volným psem u nohy. Při provádění šplhu se vzdálenost psovoda a psa od překážky nestanovuje, nechává se na úvaze psovoda. Na pokyn rozhodčího dá psovod povel k překonání překážky. Psovod stojí na místě a nepomáhá psu rozběhem ani jinak. Pes při překonávání překážky musí postupovat klidně a přesně. Psovod současně obejde překážku a za pochodu přivolá psa k noze. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

i) Kladina nízká

Povely:
 • "VPŘED"
 • "K NOZE" - lehký úder levou rukou na levé stehno

Účelem cviku je, aby pes na povel dovedl zdolávat rozličné druhy a typy překážek. Překážka se při této zkoušce překonává pouze jedním směrem. Překážku pro tuto zkoušku je kladina široká 30cm, 500cm dlouhá, umístěná 1 metr nad zemí. Kladina má z obou stran 350cm dlouhá náběhová prkna. Před začátkem cviku stojí psovod v libovolné vzdálenosti od náběhového prkna s volným psem u nohy. Na pokyn rozhodčího dá psovod povel k překonání překážky. Psovod stojí na místě a nepomáhá psu rozběhem ani jinak. Po vyslání psa jde psovod současně s postupujícím psem podél kladiny, nesmí mu však jakkoli pomáhat nebo ho ovlivňovat. Pes při překonávání překážky musí postupovat klidně, přesně a nesmí z kladiny nebo náběhového prkna seskakovat. Po zdolání překážky přivolá psovod psa za pochodu k noze. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

j) Odložení psa

Povely:
 • "ZŮSTAŇ" - mírné přiložení dlaně pravé ruky před čenich psa

Cvik odložení psa se provádí v závěru části poslušnosti. Odložení trvá po dobu, kdy další pes plní cviky poslušnosti téže zkoušky nebo po dobu, odpovídající tomuto typu zkoušky. Účelem cviku je, aby psovod mohl ponechat psa na určeném místě po určitou dobu, aniž by pes místo opustil. Psovod se psem stojí na značce, kde bude provádět odložení do doby než další pes provede přivolání. Potom na pokyn rozhodčího psa odloží a odchází do vzdálenosti 25 kroků. Pes po dobu odložení nemá vstávat, sedat si, válet se, štěkat, popolézat nebo popocházet. Pes nesmí určené místo opustit (se ztrátou bodů se tolerují 3 kroky). Chybou není poloha vleže na levém či pravém stehně. Umístění psovoda je 25 kroků od psa, psovod stojí čelem ke psu. Rušivými vlivy při odložení může být přítomnost jiných osob či jiných psů, kteří provádějí cviky ve vzdálenosti nejméně 20 kroků od odloženého psa. Psovod nesmí na psa působit a ovlivňovat jej k setrvání na místě. U psa nesmějí být ponechány předměty, které by jej měly na místě zdržet. Pro dlouhodobé odložení jsou na cvičišti vytyčena dvě místa - zvlášť pro psy a zvlášť pro feny. Vzdálenost mezi nimi je nejméně 5 kroků. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

Poznámka:
Při nejasnostech nebo pochybnostech o provedení detailů jednotlivých cviků doporučujeme podrobně prostudovat kompletní knižní vydání Zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů v České republice vydané Českomoravskou kynologickou unií, včetně dílčích odkazů uvnitř statí tohoto řádu.