DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 13.02.2015 22:37:50

Chovatelská stanice ČERNOŠICKÝ POKLAD

ZVV2

Popis:

Zkouška všestranného výcviku psa druhého stupně ze Zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů v České republice, vydaného Českomoravskou kynologickou unií.

Kritéria pro zkoušku ZVV 2:

 1. Stáří psa nejméně 16 měsíců.
 2. Požaduje se kohoutková výška větší než 45 cm.
 3. Zkoušky se mohou účastnit i psi bez průkazu původu.
 4. Z účasti na zkouškách jsou vyloučeni psi s kupírovanýma ušima ve smyslu zákona č.246/1992 Sb. v platném znění narození po 1.7.1993 na území ČR.
 5. Účast na zkoušce je podmíněná splněním zkoušky ZVV1.
 6. Povelová technika je uvedena ve zkušebním řádu u každého cviku. Může se jednat o povel zvukový nebo posunkový. Pokud jsou povoleny oba, může psovod použít jen jeden z nich nebo oba současně.

Obsah zkoušky ZVV 2:

 1. Stopa [max.100 bodů, min. 70 bodů]
 2. Poslušnost [max.100 bodů, min. 70 bodů]
 3. Obrana [max.100 bodů, min. 70 bodů]

Hodnocení zkoušky ZVV 2:

Celkem lze získat maximálně 300 bodů. Minimální počet bodů pro splnění zkoušky je 210. Rozhoduje však počet získaných bodů v jednotlivých částech zkoušky. Pokud se pes v průběhu akce samovolně vzdálí, zůstává psovod na místě a může psa třikrát přivolat. Nepřijde-li pes k psovodu ani po třetím zavolání je posuzování ukončeno. Není také přípustné, aby v průběhu posuzování psa měl psovod u sebe hračky psa, potravu, či jiné předměty ovlivňující činnost psa. Nedodržení tohoto ustanovení vede k anulování té části zkoušky u níž bylo toto ustanovení porušeno. Je-li počet bodů u některé z nich nižší než 70 bodů, pes zkoušku nesložil. Neuspěje-li pes při zkoušce, může ji opakovat, časový odstup není stanoven.

Známky:

 • výborně [V] - 286 až 300 bodů
 • velmi dobře [VD] - 270 až 285 bodů
 • dobře [D] - 240 až 269 bodů
 • uspokojivě [U] - 210 až 239 bodů
 • nedostatečně [N] - 0 až 209 bodů

(Pokud se na soutěžích stanovuje pořadí psovodů, kteří mají shodou okolností stejný celkový počet bodů, rozhoduje vyšší počet bodů získaných při 1.obraně; 2.poslušnosti; 3.losem.)

Provádění cviků:

1. Stopa

Stopa cizí, minimálně 500 kroků dlouhá, nejméně 1 hodinu stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, jeden předmět na stopě, druhý předmět stopu ukončuje. Časový limit 15 minut.

Povely:
 • "HLEDEJ"
 • "STOPA"
Příprava stopy:

Tvar stopy, délku a umístění v terénu určí rozhodčí v souladu s podmínkami zkoušky. Stopu klade podle jeho pokynů kladeč. Při pokládání stopy mohou být přítomni jen nezbytní pracovníci, vedoucí akce a rozhodčí. (Přítomnost rozhodčího však není nezbytně nutná.) Nášlap stopy se provádí tak, že kladeč na určeném místě půl minuty stojí nebo mírně přešlapuje, aby pachově zdůraznil začátek stopy. Kolík nebo tabulku označující začátek stopy zabodne do země vlevo od své pozice. Stopa se nepokládá v takovém terénu a porostu, kde by vizuálně zanechala svůj směr. Stopa může od nášlapu vést rovně nebo vpravo či vlevo s odklonem nanejvýš 45°. Na vlastní trase jinak rovné stopy jsou postupně dva ostré lomy v úhlu 90° vpravo nebo vlevo, tak jak určí rozhodčí. Za lomem pokračuje stopa rovně až k lomu druhému. Celková délka stopy je 500 kroků. Na její trase leží předmět a druhý předmět leží na jejím konci. Tyto předměty musí být z textilu nebo jiného materiálu snadno přijímajícího pachy, nesmí být z kovu či skla. Barva předmětů se nesmí nápadně odlišovat od terénu. Předměty nesmí být větší než 100×50×10mm. Při zkoušce nelze použít předměty, které mohou sloužit jako hračka psa. Předměty musí získat pach kladeče a to tak, že je má nejméně 30 minut u sebe před kladením stopy. Použité předměty se nesmí použít v pokračování cviku nebo pro cviky jiných psů. Předměty musí rozhodčí zkontrolovat. Po položení předmětu, který stopu ukončuje, pokračuje kladeč dál v přímém směru ještě asi deset kroků, aniž by sled stopy přerušil. O položení stopy a uložení předmětů namaluje kladeč plánek, který obsahuje základní údeaje. Rozhodčí, vedoucí zkoušek, pomocník ani pořadatel neodpovídají za neúmyslné porušení stopy zvěří, osobami, povětrnostními případně jinými vlivy. Ve vyjimečných případech (narušení stopy v delším úseku) je povoleno provedení stopy náhradní.

Vypracování stopy:

Psovod se hlásí rozhodčímu se psem již připraveným k zahájení práce. Pokud je pes veden na stopovacím vodítku, je již připnuté na kovový obojek psa nebo na postroj. Jeho délka je bezpodmínečně 10 metrů. Psovod oznámí rozhodčímu jakým způsobem pes označuje předmět na stopě. (Pes v akci musí předmět oznámit stejným způsobem, který sdělil psovod rozhodčímu.) Uznávané způsoby označování předmětů (které však není možno vzájemně kombinovat):

 1. zvedání (pes stojí, sedí nebo aportuje - kombinace jednotlivých poloh je možná)
 2. označení (pes stojí, sedí nebo leží - kombinace jednotlivých poloh je možná)

Pes může stopu vypracovávat na volno (pes je zcela bez obojku, s řetízkovým obojkem, s postrojem) nebo na stopovacím vodítku (vodítko je připnuté na kovový obojek nebo na postroj). Jakmile pes zachytí počátek stopy, psovod jej vypustí na celou délku stopovacího vodítka a sám psa následuje. Odstup dodržuje v průběhu celé stopy a to i v případě, kdy pes pracuje na volno. Psa na stopovacím vodítku může pes mírným přitažením zpomalit. K jinému usměrňování psa však vodítko použít nesmí. Příležitostné chválení psa případně opakování povelu "HLEDEJ" nebo "STOPA" není chybou, ale není dovoleno používat jej na lomech a v blízkosti předmětů. Jakmile pes označí nebo zvedne předmět, jde psovod ke psu, zvedne předmět nad hlavu a ukáže jej rozhodčímu. Po ukončení stopy hlásí psovod rozhodčímu ukončení cviku a odevzdá nalezené předměty. (Odvolá-li rozhodčí psa ze stopy, podává psovod hlášení rovněž, dokončování stopy po odvolání se však nepovoluje.)

Hodnocení stopy:

Posuzuje se zájem, snaha, spolehlivost a přesnost práce psa. U psovodů se sleduje způsob práce při uvádění a vedení psa. Rozhodčí ukončí práci psovoda a činnost psa když:

 • pes sejde ze stopy o více než 10m nebo když se vrátí o 10 metrů po stopě zpět za psovoda.
 • pes sleduje stopu značně nepřesně, bez zájmu nebo bázlivě
 • je-li překročen časový limit 15 minut určený pro provedení stopy
 • psovod se sám podle orientačních bodů snaží sledovat stopu a ovlivňuje psa, aby ho udržel na trase stopy
 • psovod i přes napomenutí rozhodčího nedodržuje předepsaný odstup od psa

Maximálně lze získat 100 bodů, minimální potřebný počet pro pokračování ve zkoušce je 70 bodů. Důvodem ke ztrátě bodů je vybočování, nestejnoměrná nebo nadměrná rychlost sledování stopy, pomalé či nepřesné označování předmětů. Stejně tak postup s vysokým nosem, reakce na zvěř či myši, kálení a pod. Ovlivní-li psovod psa při označování předmětu, znamená to ztrátu bodů za předmět.

2. Poslušnost

a) Ovladatelnost psa bez vodítka

Povely pouze zvukové:
 • "K NOZE"
 • "SEDNI"

Pes bez vodítka ochotně a ukázněně následuje psovoda vedle jeho levé nohy tak, aby svým kohoutkem byl na jeho úrovni. Pes nesmí psovoda předbíhat ani se opožďovat, nesmí bránit psovodovi v pohybu. Podle pokynů rozhodčího se provádějí obraty vpravo, vlevo a čelem vzad a to za pohybu i v klidu. Pes musí polohu zaujmout okamžitě, rychle a přesně. Psovod se při provádění cviku nesmí zastavovat nebo se ohlížet na psa zda úkol splnil či nikoli, musí pokračovat v určeném směru a pohybovém rytmu. Výkon se provádí v normální chůzi, v pomalé chůzi, či poklusem. Povel "K NOZE" je povolen při každém vykročení ze základní polohy, při změně či způsobu chůze (klus, pomalá chůze) a při zastavení. Další ovlivňování - pohyby rukou, tělem či zvuky - není povoleno. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

b) Sedni-lehni-vstaň 1 krok před psovodem

Povely pouze zvukové:
 • "SEDNI"
 • "LEHNI"
 • "VSTAŇ"

Cvik ve svém souhrnu sleduje možnost psovoda, aby povelem usměrnil psa k zaujetí polohy sedni, lehni nebo vstaň. Pes je bez vodítka, jeden krok před psovodem, otočen k němu. Pokyny k vydání povelu dává rozhodčí. Pes po provedení každé polohy v ní setrvává tak dlouho, dokud mu psovod nedá jiný povel. Cvik se může prověřit i několikerým provedením každé polohy. Při zaujímání polohy nesmí docházet ke změně stanoviště psa. Za kvalitně provedené cviky lze získat maximálně 10 bodů.

c) Za pochodu odložení vstoje

Povel pouze zvukový:
 • "LEHNI"

Cvik sleduje usměrnění psa povelem do určité polohy za pochodu a setrvání v ní až do ukončení cviku - tedy do příchodu psovoda ke psu nebo do přivolání. Povel k zaujetí polohy dává psovod za chůze na povel rozhodčího přibližně po deseti krocích chůze. Pes musí polohu zaujmout okamžitě, rychle a přesně. Psovod se při provádění cviku nesmí zastavovat nebo se ohlížet na psa zda úkol splnil či nikoli, musí pokračovat v určeném směru a pohybovém rytmu. Psovod se zastavuje až na pokyn rozhodčího, ve vzdálenosti přibližně 30 kroků.

Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

d) Štěkání psa

Povel pouze zvukový:
 • "ŠTĚKEJ"

Provádí se za klidu. Pes stojí jeden krok před psovodem. Podnětem pro štěkání psa musí být pouze povel psovoda. Na daný povel musí pes nejméně třikrát výrazně zaštěkat. Při štěkání nesmí pes měnit svoji základní polohu. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

e) Plížení psa u nohy psovoda

Povely pouze zvukové:
 • "LEHNI"
 • "PLAZ"
 • "K NOZE"

U cviku pes není na vodítku. Při plížení u nohy psovod povelem položí psa, pak dá psovi povel k plížení a současně vyjde. Pes se na povel plíží u nohy souběžně s jdoucím psovodem. V průběhu plížení se povoluje opakování povelu a také slovní pochvala. Plížení se provádí na vzdálenost 10 kroků. Po dosažení této vzdálenosti se psovod zastaví, pes na povel psovoda usedne k jeho levé noze. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

f) Aport skokem se střelbou

Povely pouze zvukové:
 • "VPŘED" ("HOP")
 • "APORT" ("PŘINES")
 • "ZPĚT"

Aportem je dřevěná činka psovoda s hmotností 1 kg. Činka musí být předem umístěná na cvičební ploše. Podání aportu psovi do tlamy před provedením cviku vede k anulování celé bodové hodnoty. Ke všem dílčím úkonům (odhození předmětu, vyslání psa, odebrání předmětu, usednutí psa k noze) dává povel rozhodčí. Účelem cviku je, aby pes na povel dovedl zdolávat rozličné druhy a typy překážek. Překážku pro skok tvoří plná, pevná kolmo postavená stěna, vysoká 100cm. Pes sedí volně u levé nohy psovoda. Psovod odhodí předmět za překážku, do vzdálenosti nejméně 10 kroků. Pak příslušným povelem vyšle psa pro aport. Po povelu pes vybíhá co nejrychleji a nejkratším směrem pro předmět, který pevně uchopí a stejnou cestou se vrací k psovodovi. Pes překonává překážku skokem, oběma směry, aniž by se jí dotknul. Psovod zůstává stát před překážkou. Pes při překonávání překážky musí postupovat klidně a přesně. Po návratu sedá pes před psovoda ve vzdálenosti do 1 kroku. Pes zůstává sedět, aniž by předmět pustil nebo jej překusoval. (Nemá přijít do fyzického kontaktu se psovodem.) Na povel psovoda mu pes odevzdá předmět a zůstává sedět. Teprve na případný další povel rozhodčího usedá k levé noze psovoda. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

Součástí této části zkoušky je střelba v okamžiku, když se pes chystá uchopit aport. Klid psa při střelbě se hodnotí po celou dobu trvání zkoušky. To znamená, že se hodnotí chování psa i k hlukům, které vyplývají z provozu nebo prostředí (střílení motorů z výfuku, hluk letadla aj.) Pes má být po výstřelu klidný a nesmí se dát rušit a pokračovat v práci. Pokud pes po výstřelu projeví bázlivost nebo agresivitu, která mu nedovoluje splnit úkol, je ze zkoušky odvolán. Dílčí bodové ztráty při střelbě se strhávají z bodů za aport. Ráže použité pistole je stanovena v rozmezí 6 až 9 mm.

g) Kladina vysoká

Povely pouze zvukové:
 • "VPŘED"
 • "K NOZE"

Účelem cviku je, aby pes na povel dovedl zdolávat rozličné druhy a typy překážek. Překážka se při této zkoušce překonává pouze jedním směrem. Překážkou pro tuto zkoušku je kladina široká 30cm, 5m dlouhá, umístěná 2 metry nad zemí. Kladina má z obou stran žebříky se sklonem 45°, široké 40 cm. Příčky žebříku mají rozteče 30 až 40 cm, nesmějí mít větší tloušťku než 5 cm, ani být upraveny jako schůdky. Před začátkem cviku stojí psovod v libovolné vzdálenosti před patou žebříku s volným psem u nohy. Na pokyn rozhodčího dá psovod povel k překonání překážky. Psovod stojí na místě a nepomáhá psu rozběhem ani jinak. Po vyslání psa jde psovod současně s postupujícím psem podél kladiny, nesmí mu však jakkoli pomáhat nebo ho ovlivňovat. Pes při překonávání překážky musí postupovat klidně, přesně, nemá propadat mezi příčkami, chodit po bočnicích žebříku ani z kladiny či žebříku seskakovat. Po zdolání překážky psovod psa přivolá za pochodu k noze. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

h) Vysílání psa

Povel zvukový i posunkový:
 • "VPŘED, LEHNI" - ukázání pravou paží do směru

Účelem cviku je usměrnit povelem psa do určeného místa. Cvik se zkouší jednou nebo dvakrát. Směr druhého pokusu je o 90° odlišný od předchozího. Pes je vyslán na vzdálenost 30 kroků. Směr a výchozí postavení určuje rozhodčí. Pes sedí u levé nohy psovoda. Ten na pokyn rozhodčího vyšle psa do určeného směru. Pes má na povel běžet rychle v určeném směru až do doby, dokud jej psovod povelem nezastaví. Jakmile pes dosáhne vzdálenosti 30 kroků, psovod psa povelem zastaví v poloze vleže. Tím cvik končí. Případný druhý pokus se provádí po přivolání psa k noze (viz. níže). Výchozí stanoviště psovoda pro druhý pokus zůstává stejné. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

i) Přivolání psa

Povel zvukový:
 • "KE MNĚ"

Tento cvik navazuje na předchozí cvik "vysílání psa", který se provádí na cvičišti. Na pokyn rozhodčího psovod psa předepsaným povelem přivolá. Cílem cviku je, aby pes na povel psovoda okamžitě, rychle a přímou cestou přiběhl k psovodovi. Pes po přiběhnutí ihned usedá těsně před psovoda. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

j) Odložení psa

Povel zvukový:
 • "VPŘED, LEHNI"

Cvik odložení psa se provádí v závěru části poslušnosti. Odložení trvá po dobu, kdy další pes plní cviky poslušnosti téže zkoušky nebo po dobu, odpovídající tomuto typu zkoušky. Účelem cviku je, aby psovod mohl ponechat psa na určeném místě po určitou dobu, aniž by pes místo opustil. Psovod se psem stojí na značce, kde bude provádět odložení do doby než další pes provede přivolání. Potom na pokyn rozhodčího psa odloží a odchází do vzdálenosti 50 kroků. Pes po dobu odložení nemá vstávat, sedat si, válet se, štěkat, popolézat nebo popocházet. Pes nesmí určené místo opustit (se ztrátou bodů se tolerují 3 kroky). Chybou není poloha vleže na levém či pravém stehně. Umístění psovoda je 50 kroků od psa, psovod stojí čelem ke psu. Rušivými vlivy při odložení může být přítomnost jiných osob či jiných psů, kteří provádějí cviky ve vzdálenosti nejméně 20 kroků od odloženého psa. Psovod nesmí na psa působit a ovlivňovat jej k setrvání na místě. U psa nesmějí být ponechány předměty, které by jej měly na místě zdržet. Pro dlouhodobé odložení jsou na cvičišti vytyčena dvě místa - zvlášť pro psy a zvlášť pro feny. Vzdálenost mezi nimi je nejméně 5 kroků. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

3. Obrana

a) Odhalení pomocníka

Průzkum terénu + vyštěkání pomocníka, prostor 60×100 kroků, šest zástěn

Povely zvukové i posunkové:
 • "REVÍR" - ukázání paží
 • "KE MNĚ" ("ZPĚT")

Průzkum terénu
...účelem cviku je, aby pes vyhledal pomocníka v určeném prostoru. Průzkum se provádí v přírodním terému 60×100 kroků, který musí obsahovat dostatek přirozených úkrytů nebo na stadionu, hřišti či cvičišti o rozměrech 80×100 kroků, kde musí být rozmístěno 6 zástěn (3+3). Chování psovoda, jeho postup terénem a usměrňování činnosti psa se má přizpůsobovat účelu cviku - příliš rychlý nebo pomalý postup, pískání, tleskání a pod. je chybou. Průzkum má být plánovitý, s postupným vykrýváním prostoru na obě strany. Hloubka prostupu psa nemá být delší než asi 20 kroků v přirozeném terénu, na cvičišti je určena rozmístěním zástěn. Při průzkumu terénu je kromě výše uvedených povelů dovoleno oslovit psa jménem. Psovod se pohybuje středem prohledávaného prostoru podle pokynů rozhodčího. Poslední povel "REVÍR" lze vydat, když pes protíná osu k zástěně s ukrytým pomocníkem. Činnost psa má být rychlá a přesná. Umělé úkryty (zástěny) má pes těsně obíhat.

Vyštěkání pomocníka
Účelem cviku je, aby pes svým chováním označil psovodovi místo úkrytu pomocníka - figuranta. Pomocník je vybaven ochranným rukávem, ochrannými kalhotami, případně i vestou a je vyzbrojen měkkým obuškem (délky 55 cm, 2 cm silný, obalen kůží a opatřen poutkem). O umístění pomocníka rozhoduje rozhodčí (pravidlem však bývá, že je schován v šesté zástěně). Pomocník nesmí psa v průběhu cviku upozorňovat na místo svého úkrytu, dráždit jej k napadení, vyštěkání nebo setrvání psa na místě, kde je ukryt. Jakmile pes pomocníka při průzkumu terénu spatří nebo jej navětří, měl by místo úkrytu pomocníka oznámit štěkotem. Pokud pes pomocníka vyštěká, musí jej střežit nebo štěkat až do příchodu psovoda. Nalezenou osobu nesmí pes napadnout, ani od ní odbíhat.

Maximálně lze získat 10 bodů za první část a dalších 10 bodů za druhou část.

b) Zajištění pomocníka

Povely zvukové i posunkové:
 • "LEHNI"
 • "HLÍDEJ"
 • "K NOZE" - lehký úder levou rukou na levé stehno

Prohlídka pomocníka
Jakmile pes označí úkryt pomocníka, jde psovod na pokyn rozhodčího k úkrytu. Po označení pomocníka psovod psa přidrží za obojek a vyzve pomocníka, aby vystoupil a dal ruce nad hlavu. Po dobu udílení pokynů pomocníkovi sedí pes u levé nohy psovoda. Psovod smí psa přidržovat za obojek. Když pomocník zaujme požadovanou polohu, položí psovod psa proti pomocníkovi ve vzdálenosti přibližně 5 kroků. Prohlídku provádí psovod tím, že obejde pomocníka, odebere mu obušek a zezadu jej prohledává. Po celou dobu akce psovoda musí pes pomocníka střežit, nesmí štěkat ani jej napadat. Po ukončení prohlídky se psovod vrací ke psu, aniž by křížil osu mezi ním a pomocníkem. Pes sedá na povel k levé noze psovoda.

Výslech pomocníka
Při výslechu pomocníka, který navazuje na prohlídku, sedí pes u levé nohy psovoda. Pes pomocníka střeží, nesmí štěkat ani jej napadat. Psovod smí psa přidržovat za obojek.

Doprovod pomocníka
Psovod vyzve pomocníka ke klidné chůzi určeným směrem a sám s volným psem následuje pomocníka ve vzdálenosti asi 5 kroků. Pes musí pomocníka bedlivě střežit a v případě potřeby provést zákrok. Nemá vyrážet od nohy psovoda nebo pomocníka bezdůvodně napadat. Délka doprovodu je přibližně dvacet kroků.

Maximálně lze získat 10 bodů za první část a dalších 10 bodů za druhou část.

c) Ochrana psovoda

Povely pouze zvukové:
 • "DRŽ"
 • "PUSŤ" (lze zaměnit oslovením jména psa)
 • "KE MNĚ" ("ZPĚT")

Přepadení psovoda při prohlídce
Cvik navazuje na prohlídku pomocníka, kdy pomocník nečekaně napadne psovoda. Pes musí v případě přímého ohrožení psovoda ihned a přesvědčivě provést zákrok na pomocníka. Účelem cviku je, aby pes chránil psovoda před útokem pomocníka a pomáhal při likvidaci útoku. Psovod se sám aktivně nebrání, odvrácení útoku ponechává na psovi.

Ovladatelnost psa - pouštění
Na pokyn rozhodčího přestává pomocník klást odpor a zůstává klidně stát. Jakmile přestane pomocník bojovat se psem, musí jej pes pustit. Psovod může ovlivnit psa povelem "PUSŤ". Když pes pomocníka pustí, psovod usměrní psa k noze, upoutá psa na vodítko a odcházejí na určené místo podle pokynu rozhodčího.

Maximálně lze získat 15 bodů za první část a dalších 5 bodů za druhou část.

d) Samostatná činnost psa

Povely:
 • "DRŽ" - ukázat do směru k pomocníkovi
 • "PUSŤ"
 • "KE MNĚ"

Zadržení pomocníka
Zadržení se provádí na vzdálenost 100 kroků. Pes je držen za obojek, psovod jej vypouští po vyzvání pomocníka k zastavení a jeho následném útěku. Psovod vybíhá za psem ihned po vypuštění. Po dostižení pomocníka má pes ihned provést zákrok.

Ovladatelnost psa - pouštění
Na pokyn rozhodčího přestává pomocník klást psu odpor a psovod může dát povel k jeho puštění. Na další pokyn rozhodčího odvolá psovod psa, připne jej na vodítko a hlásí rozhodčímu ukončení obrany. Psovod může psa před, v průběhu i po zákrocích povzbuzovat.

Maximálně lze získat 15 bodů za první část a dalších 5 bodů za druhou část.

e) Odolnost psa

Povely:
 • "DRŽ" - ukázat do směru k pomocníkovi
 • "PUSŤ"
 • "KE MNĚ" ("ZPĚT")

Útok na psa se dvěma údery po zákusu
Cílem cviku je přezkoušení psychické a fyzické odolnosti psa vůči úderu a prověření tvrdosti psa při střetech a boji s pomocníkem. Cvik se přezkušuje samostatně. Veškeré povely pro činnost pomacníka i psovoda dává rozhodčí. Pes stojí proti pomocníkovi a drží psa za obojek. Ze vzdálenosti asi 20 kroků pomocník psa vydráždí a na pokyn rozhodčího podnikne na psovoda útok. V okamžiku útoku pomocníka psovod vypouští psa, za psem jde až na pokyn rozhodčího. Před zákrokem se pomocník snaží uplatnit nápřahy a křik. Na útok pomocníka odpovídá pes provedením zákroku. Když pes provede zákrok, pomocník po zákusu dvakrát lehce udeří obuškem (obušek je měkký, asi 55cm dlouhý a 2cm silný, obalený kůží a opatřen poutkem). Údery nesmí být vedeny na zranitelná místa psa! Pes musí bez ohledu na chování pomocníka provést zákrok. Objeví-li se u psa bázlivost, je ukončeno posuzování obrany a dosud získané body se anulují.

Ovladatelnost psa - pouštění
Na pokyn rozhodčího odvolá psovod psa povelem "PUSŤ" a usměrní psa k noze. Potom jej připne na vodítko a hlásí rozhodčímu ukončení obrany.

Maximálně lze získat 15 bodů za první část a dalších 5 bodů za druhou část.

Poznámka:
Při nejasnostech nebo pochybnostech o provedení detailů jednotlivých cviků doporučujeme podrobně prostudovat kompletní knižní vydání Zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů v České republice vydané Českomoravskou kynologickou unií, včetně dílčích odkazů uvnitř statí tohoto řádu.