DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 13.02.2015 22:37:50

Chovatelská stanice ČERNOŠICKÝ POKLAD

ZPU1

Kritéria pro zkoušku ZPU 1:

 1. Stáří psa nejméně 12 měsíců.
 2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZOP.
 3. Povelová technika je pro všechny cviky stanovena v části "Připomínky a provádění a popis cviků.
 4. Obecně platí, že u cviků zkoušky ZPU 1 může psovod užívat zvukové i posunkové povely a to současně.

Obsah zkoušky ZPU 1:

Základní část

 1. Přivolání (volba ze dvou variant - 1. v klidu s předsednutím před psovoda nebo 2. za pohybu k noze psovoda) [10 bodů]
 2. Ovladatelnost bez vodítka [10 bodů]
 3. Sedni-lehni-vstaň (u nohy, bez vodítka) [10 bodů]
 4. Štěkání (v sedě, u nohy, bez vodítka) [10 bodů]
 5. Aport volný (předmět psovoda) [10 bodů]
 6. Skok vysoký (jedním směrem, bez vodítka, pes zároveň s psovodem) [10 bodů]
 7. Skok šplhem (překážka typu A, jedním směrem, bez vodítka, oba zároveň) [10 bodů]
 8. Odložení (vzdálenost 30 kroků, psovod v úkrytu) [10 bodů]
 9. Volitelný cvik [20 bodů]
  • hlídání předmětu psovoda 
  • stopa (vlastní, 100 metrů dlouhá, 1x lomená v pravém úhlu, 2 předměty)

Celkem maximální počet bodů za základní část 100 bodů. Minimální počet bodů za základní část 70 bodů.

Cviky skupinové a speciální:

Počet psů ve skupině je 3 až 5. Velikost a složení skupiny určuje výhradě rozhodčí.

 1. Ovladatelnost ve skupině (bez vodítka)
 2. Sedni - lehni - vstaň ve skupině (bez vodítka)
 3. Odložení za pochodu vleže
 4. Chůze po nepříjemném materiálu ve skupině (bez vodítka)
 5. Lhostejnost k nárazovému zvuku

Celkem maximální počet bodů za druhou část 50 bodů. Minimální počet bodů za druhou část 35 bodů.

Hodnocení zkoušky ZPU 1:

Celkem lze získat 150 bodů. Pro splnění zkoušky je nutné získat minimálně 70% bodů z každé její části. Z celkového počtu bodů z obou částí se stanovuje známka.

Známky:

 • výborně - 140 až 150 bodů
 • velmi dobře - 130 až 139 bodů
 • dobře - 120 až 129 bodů
 • uspokojivě - 105 až 119
 • nesplnil - 0 až 104 bodů

Provádění cviků ZPU 1 - pro základní část

1. Přivolání

(varianta 1. v klidu s predsednutím před psovoda)

Povely:
 • "KE MNĚ" a upažení levé ruky s následným připažením.
 • "K NOZE" a tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno.

Psovod vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhodčího se pes na povel "VOLNO" musí vzdálit odpsovoda nejméně 10 kroků. Psovod na pokyn rozhodčího zastaví a otočí se čelem ke psu, na další pokyn rozhodčího přivolá psa povelem "KE MNĚ". Pes má radostně a přímou cestoupřiběhnout k psovodovi a usednout před něj. Na další povel "K NOZE" má pes usednou k nozepsovoda.

(varianta 2. za pohybu k noze psovoda)

Povely:
 • "K NOZE" a tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno.
 • Případně"SEDNI" a tlesknutí levoudlaní na levé stehno (možno použít u zastavení).

Psovod vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhodčího se pes na povel "VOLNO" musí vzdálit odpsovoda nejméně na 10 kroků. Psovod na pokyn rozhodčího zavelí povel "K NOZE". Pes se máradostně a přímou cestou zařadit k levé noze psovoda a pokračovat s ním v chůzi. Na pokyn rozhodčího se psovod zastaví a pes na povel "K NOZE" nebo "SEDNI" usedá k jeho levé noze.

Poznámka:
Součástí obou variant je i cvik VOLNO - povel "VOLNO" a ukázání pravou rukou do žádaného směru. Na tento povel se musí pes vzdálit minimálně 10 kroků od psovoda. Pokud se pes nevzdaluje ani po třetím povelu, může být cvik anulován.

2. Ovladatelnost bez vodítka

Povely:
 • "K NOZE" a tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno,
 • "SEDNI"

Pes bez vodítka ochotně a ukázněně následuje psovoda vedle jeho levé nohy tak, aby svým kohoutkem byl na jeho úrovni. Pes nesmí psovoda předbíhat ani opožďovat, nesmí bránit psovodovi v pohybu. Podle pokynů rozhodčího se provádějí obraty vpravo, vlevo a čelem vzad a to za pohybu i v klidu. Výkon se provádí v normální chůzi, v pomalé chůzi, či poklusem. Povel "K NOZE" je povolen při každém vykročení ze základní polohy, při změně či způsobu chůze (klus, pomalá chůze) a při zastavení (zde možno i povel "SEDNI"). Další ovlivňování - pohyby rukou, tělem či zvuky -není povoleno. Pes by se v žádném směru neměl vzdálit od nohy psovoda více než 50 cm.

3. Sedni - lehni - vstaň

Povely:
 • "SEDNI" - lehký úder levou rukou na levé stehno
 • "LEHNI" - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu
 • "VSTAŇ" - mírné pokrčení v kolenou

Provádí se výhradně bez vodítka. Pokyny k vydání povelu dává rozhodčí. Pes poprovedení každé polohy v ní setrvává tak dlouho, dokud mu psovod nedá jiný povel.

Poznámka: U zkoušky ZPU-1 musí být posunkové povely prováděny přesně.

4. Štěkání

Povel:
 • "ŠTĚKEJ" - pravou rukou ohnutou v lokti 3x kmitnout vztyčeným ukazovákem směrem ke psu.

Psovod stojí s neupoutaným psem sedícím u nohy. Na pokyn rozhodčího dá psovi povel "ŠTĚKEJ", pes musí na jediný povel nejméně 3x hlasitě zaštěkat. Reakce na povel musí být okamžitá (do 3 sekund). Změna polohy není přípustná. Pozdní reakce na povel, dlouhé prodlevy mezi jednotlivými štěknutími, nevýrazné štěkání či změna pohybu jsou chybou. Pokud pes ani 1x nezaštěká v sedě, je cvik anulován.

5. Aport volný

Povely:
 • "APORT" - ukázání pravou rukou do směru odhozeného aportu
 • "PUSŤ"
 • "K NOZE" - tlesknutí levé ruky na levé stehno

Jako aport lze použít předmět nebo hračku, nesmí to však být výstroj psa ani pamlsky (např. kost, předměty z buvolí kůže apod.). Pes sedí při odhazování předmětu volně u nohy psovoda, nesmí být přidržován. Aport se odhazuje na vzdálenost minimálně 10 kroků. Předmět musí pes přinést těsně před psovoda, pokud ho však nedonese na vzdálenost menší než dva kroky, není cvik splněn. Neupoutaný pes sedí u nohy psovoda. Na pokyn rozhodčího psovod odhodí předmět, na další pokyn vysílá psa s povelem "APORT". Pes musí rychle a přímou cestou běžet k předmětu, pevně jej uchopit a stejně rychle a přímo se vrátit k psovodovi, kde s aportem předsedne. Na pokyn rozhodčího dá psovod povel "PUSŤ" a předmět psovi odebere. Na další pokyn usměrní psa k noze.

6. Skok vysoký

Povely:
 • "VPŘED" - ukázání pravou rukou k prekázce
 • "K NOZE" - tlesknutí levé ruky na levé stehno
Výška překážky:
 • 100cm - pro psy s kohoutkovou výškou nad 50cm
 • 80cm - pro psy s kohoutkovou výškou 36 až 50cm
 • 50cm - pro psy s kohoutkovou výškou do 35cm

Překážka se překonává pouze jedním směrem. Psovod stojí s neupotaným psem před překážkou. Na pokyn rozhodčího vyšle psa s povelem "VPŘED" přes překážku a sám ho následuje. Za překážkou se na další pokyn rozhodčího psovod zastaví a usměrní psa k noze. Pes by měl překonat překážku bez doteku, za překážkou se sám zařadí k noze psovoda a po povelu "K NOZE" se posadí.

7. Skok šplhem

Povely:
 • "VPŘED" - ukázání pravou rukou k prekázce
 • "K NOZE" - tlesknutí levé ruky na levé stehno

Používá se překážka typu "A", vysoká 160 cm, nebo šikmá stěna z parkuru AGILITY. Překážka se překonává pouze jedním směrem. Provedení je stejné jako u předchozího cviku č.6 "skok vysoký". Pes by však neměl na překážku a z ní skočit jen dvěma skoky, ale měl by po šikmých stěnách šplhat.

8. Odložení

Povely:
 • "LEHNI" - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu
 • "ZŮSTAŇ" - mírné přiložení dlaně levé ruky před čenich psa

Psovod položí na určeném místě psa a dá mu povel "ZŮSTAŇ". Na pokyn rozhodčího se psovod vzdálí od psa a ukryje se v připraveném úkrytu. Jako úkryt může sloužit i zástěna používaná při obraně. U psa není vodítko ani jiný předmět. Během tohoto cviku probíhá přezkoušení dalšího psa v poslušnosti. Pokud se pes vzdálí o více než 3 metry, je cvik anulován, taktéž zopakování povelu. Při nepřízni počasí (silná rosa, silný déšť, mráz apod.) může psovod - po předchozí dohodě s rozhodčím - odložit psa na vlastní textilní podložku velikosti svého psa. Rozhodčí však kontroluje nezávadnost podložky (čistotu, zápach aj.).

9. Volitelný cvik -

A.- Hlídání

Povel:
 • "HLÍDEJ"

Psovod odloží psa na určené místo a položí před něj svůj předmět (nesmí to být výstroj psa ani jeho hračka či pamlsek). Pes zůstává u předmětu volný, není upoután a nemá náhubek. Psovod odchází vedle od psa na vzdálensot 20 metrů. Pomocník (mohou být i dva) nejprve prochází ve vzdálenosti asi pěti kroků od psa, aniž by bral předmět. Pak se pokusí předmět psů odebrat. Pes musí pomocníkovi v krádeži přesvědčivě zabránit a svým chováním ho odradit. Pomocník provede po zákroku ještě 2 až 3 kroky ve snaze bránícího psa od předmětu odlákat. Pes se nesmí od hlídaného předmětu zbytečně vzdalovat ani od něj utéct. Nesmí se však ani od něj, v zápalu hlídání, nechat odlákat příliš daleko. Pes se musí po zákroku k předmětu ihned vrátit a dále jej hlídat až do příchodu psovoda. Pomocník může svůj pokus na pokyn rozhodčího i opakovat. Změna polohy v průběhu cviku není chybou.

B.- Stopa

Povely:
 • "STOPA" - ukázání rukou na zem, kde vede stopa
 • "HLEDEJ"

Stopa je vlastní, 100 metrů dlouhá, 1x lomená v pravém úhlu, jsou na ni položeny 2 předměty. První na 1. úseku (asi v jeho polovině) a druhý stopu ukončuje. Předměty na stopě mohou mít plochu max. 100cm 2 (tj. 10 x 10 cm).

Způsoby označovaní předmětů:

Zalehnutí, zasednutí, zastavení aportování nebo zvedání. Způsob označení předmětů oznámí psovod rozhodčímu při hlášení. pokud pes označí předmět, setrvává v poloze označení až do příchodu psa. Psovod nesmí psa k označení ovlivnit povelem. Pokud tak učiní, nebudou mu body za předmět zadány. nalezený předmět psovod ihned zvednutím nad hlavu ukáže rozhodčímu. Stopa nesmí být starší než 15 minut, limit pro její vypracování je 10 minut. Psovod je na stopě od psa vzdálen minimálně 10 metrů, maximálně však 15 metrů.

Provádění cviků - pro cviky skupinové a speciální

Všeobecná ustanovení:

Platí stejná všeobecná pravidla jako u zkoušky ZOP. O velikost i složení skupiny rozhoduje výhradně rozhodčí.

1. Ovladatelnost ve skupině

(viz. cvik č.2 "Ovladatelnost na vodítku" u zkoušky ZOP, avšak bez vodítka). Maximální hodnocení 10 bodů.

2. Sedni - Lehni - Vstaň na vodítku ve skupině

Provádí jako pro č.4 "sedni - lehni - vstaň" u zkoušky ZOP, avšak bez vodítka. Maximální hodnocení 10 bodů.

3. Odložení za pochodu ve skupině

Povely:
 • "K NOZE" - tlesknutí levé ruky na levé stehno
 • "LEHNI" - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu
 • "SEDNI" - lehký úder levou rukou na levé stehno

Celá skupina vyjde na pokyn rozhodčího daným směrem, všichni psi jdou neupoutáni u nohy svého psovoda. Na další pokyn psovodi povelem "LEHNI" odloží své psy a pokračují v chůzi asi dalších 20 kroků. Na pokyn rozhodčího se zastaví a otočí čelem ke psu. Na další pokyn se vrátí ke psu, který musí ležet až do doby, kdy ho psovod na pokyn rozhodčího posadí. Pes musí ulehnout ihned po povelu. Měl by ležet rovně, ne na boku. Psovod se při pokládání psa nesmí zastavovat, zpomalovat, otáčet se ani jinak ovlivňovat psa. Pes nesmí místo opustit ani měnit polohu, jinak je cvik anulován. Maximální hodnocení 10 bodů.

4. Chůze po nepříjemném materiálu ve skupině

Cvik je stejný jako při zkoušce ZOP. Psovodi však postupují po určené trase za sebou ve skupině a zastavují se jednotlivě na pokyn rozhodčího. Maximální hodnocení 10 bodů.

5. Lhostejnost k nárazovému zvuku

Tento cvik má prokázat ovladatelnost psa při hluku, se kterým se pes může běžně setkávat. Nedoporučuje se používat zvuk podobný střelbě. Naopak jako vhodné je možno doporučit bouchání železem do dřevěné desky nebo do plechu, řinčení plechovek, velmi hlasitá hudba a podobně. Je na rozhodčím, aby posoudil, zda je zvuk připravený pořadatelem vyhovující. Tento cvik se provádí zásadně jako poslední, aby nemohl negativně ovlivnit práci psů v průběhu zkoušky. Celá skupina nastoupí na určené místo. Psi jsou na prověšeném vodítku a přirozeně stojí u svého psovoda. Na pokyn rozhodčího pořadatel vyrobí potřebný zvuk a případně ho několikrát zopakuje. Psovodi nesmí psy ovlivňovat, mohou je pouze slovně chválit. Psi by měli klidně beze strachu stát, neměli by se lekat. Maximální hodnocení 10 bodů.