DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 13.02.2015 22:37:50

Chovatelská stanice ČERNOŠICKÝ POKLAD

ZVV1

Popis:

Zkouška všestranného výcviku psa prvního stupně ze Zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů v České republice, vydaného Českomoravskou kynologickou unií.

Kritéria pro zkoušku ZVV 1:

 1. Stáří psa nejméně 14 měsíců.
 2. Požaduje se kohoutková výška větší než 45 cm.
 3. Zkoušky se mohou účastnit i psi bez průkazu původu.
 4. Z účasti na zkouškách jsou vyloučeni psi s kupírovanýma ušima ve smyslu zákona č.246/1992 Sb. v platném znění narození po 1.7.1993 na území ČR.
 5. Účast na zkoušce není podmíněná splněním jiného druhu nebo stupně zkoušky.
 6. Povelová technika je uvedena ve zkušebním řádu u každého cviku. Může se jednat jak o povel zvukový nebo posunkový. Pokud jsou povoleny oba, může psovod použít jen jeden z nich nebo oba současně. Oslovení psa jménem je možné pouze u cviků, kde je povolen zvukový povel a to pouze před zahájením cviku.

Obsah zkoušky ZVV 1:

 1. Stopa [max.100 bodů, min. 70 bodů]
 2. Poslušnost [max.100 bodů, min. 70 bodů]
 3. Obrana [max.100 bodů, min. 70 bodů]

Hodnocení zkoušky ZVV 1:

Celkem lze získat maximálně 300 bodů. Minimální počet bodů pro splnění zkoušky je 210. Rozhoduje však počet získaných bodů v jednotlivých částech zkoušky. Pokud se pes v průběhu akce samovolně vzdálí, zůstává psovod na místě a může psa třikrát přivolat. Nepřijde-li pes k psovodu ani po třetím zavolání je posuzování ukončeno. Není také přípustné, aby v průběhu posuzování psa měl psovod u sebe hračky psa, potravu, či jiné předměty ovlivňující činnost psa. Nedodržení tohoto ustanovení vede k anulování té části zkoušky u níž bylo toto ustanovení porušeno. Je-li počet bodů u některé z nich nižší než 70 bodů, pes zkoušku nesložil. Neuspěje-li pes při zkoušce, může ji opakovat, časový odstup není stanoven.

Známky:

 • výborně [V] - 286 až 300 bodů
 • velmi dobře [VD] - 270 až 285 bodů
 • dobře [D] - 240 až 269 bodů
 • uspokojivě [U] - 210 až 239 bodů
 • nedostatečně [N] - 0 až 209 bodů

(Pokud se na soutěžích stanovuje pořadí psovodů, kteří mají shodou okolností stejný celkový počet bodů, rozhoduje vyšší počet bodů získaných při 1.obraně; 2.poslušnosti; 3.losem.)

Provádění cviků:

1. Stopa

Stopa vlastní, minimálně 350 kroků dlouhá, nejméně 30 minut stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, jeden předmět na stopě, druhý předmět stopu ukončuje. Časový limit 10 minut.

Povely:
 • "HLEDEJ"
 • "STOPA"
Příprava stopy:

Tvar stopy, délku a umístění v terénu určí rozhodčí v souladu s podmínkami zkoušky. Stopu našlápne a klade podle jeho pokynů sám psovod. Při pokládání stopy mohou být přítomni jen nezbytní pracovníci, vedoucí akce a rozhodčí. (Přítomnost rozhodčího však není nezbytně nutná.) Nášlap stopy se provádí tak, že psovod na určeném místě půl minuty stojí nebo mírně přešlapuje, aby pachově zdůraznil začátek stopy. Kolík nebo tabulku označující začátek stopy zabodne do země vlevo od své pozice. Stopa se nepokládá v takovém terénu a porostu, kde by vizuálně zanechala svůj směr. Stopa může od nášlapu vést rovně nebo vpravo či vlevo s odklonem nanejvýš 45°. Na vlastní trase jinak rovné stopy jsou postupně dva ostré lomy v úhlu 90° vpravo nebo vlevo, tak jak určí rozhodčí. Za lomem pokračuje stopa rovně až k lomu druhému. Celková délka stopy je 350 kroků. Na její trase leží předmět a druhý předmět leží na jejím konci. Tyto předměty musí být z textilu nebo jiného materiálu snadno přijímajícího pachy, nesmí být z kovu či skla. Barva předmětů se nesmí nápadně odlišovat od terénu. Předměty nesmí být větší než 100×50×10mm. Při zkoušce nelze použít předměty, které mohou sloužit jako hračka psa. Předměty musí získat pach psovoda a to tak, že je má nejméně 30 minut u sebe před kladením stopy. Použité předměty se nesmí použít v pokračování cviku nebo pro cviky jiných psů. Předměty musí rozhodčí zkontrolovat. Po položení předmětu, který stopu ukončuje, pokračuje psovod kladoucí stopu dál v přímém směru ještě asi deset kroků, aniž by sled stopy přerušil. Rozhodčí, vedoucí zkoušek, pomocník ani pořadatel neodpovídají za neúmyslné porušení stopy zvěří, osobami, povětrnostními případně jinými vlivy. Ve vyjimečných případech (narušení stopy v delším úseku) je povoleno provedení stopy náhradní.

Vypracování stopy:

Psovod se hlásí rozhodčímu se psem již připraveným k zahájení práce. Pokud je pes veden na stopovacím vodítku, je již připnuté na kovový obojek psa nebo na postroj. Jeho délka je bezpodmínečně 10 metrů. Psovod oznámí rozhodčímu jakým způsobem pes označuje předmět na stopě. (Pes v akci musí předmět oznámit stejným způsobem, který sdělil psovod rozhodčímu.) Uznávané způsoby označování předmětů (které však není možno vzájemně kombinovat):

 1. zvedání (pes stojí, sedí nebo aportuje - kombinace jednotlivých poloh je možná)
 2. označení (pes stojí, sedí nebo leží - kombinace jednotlivých poloh je možná)

Pes může stopu vypracovávat na volno (pes je zcela bez obojku, s řetízkovým obojkem, s postrojem) nebo na stopovacím vodítku (vodítko je připnuté na kovový obojek nebo na postroj). Jakmile pes zachytí počátek stopy, psovod jej vypustí na celou délku stopovacího vodítka a sám psa následuje. Odstup dodržuje v průběhu celé stopy a to i v případě, kdy pes pracuje na volno. Psa na stopovacím vodítku může pes mírným přitažením zpomalit. K jinému usměrňování psa však vodítko použít nesmí. Příležitostné chválení psa případně opakování povelu "HLEDEJ" nebo "STOPA" není chybou, ale není dovoleno používat jej na lomech a v blízkosti předmětů. Jakmile pes označí nebo zvedne předmět, jde psovod ke psu, zvedne předmět nad hlavu a ukáže jej rozhodčímu. Po ukončení stopy hlásí psovod rozhodčímu ukončení cviku a odevzdá nalezené předměty. (Odvolá-li rozhodčí psa ze stopy, podává psovod hlášení rovněž, dokončování stopy po odvolání se však nepovoluje.)

Hodnocení stopy:

Posuzuje se zájem, snaha, spolehlivost a přesnost práce psa. U psovodů se sleduje způsob práce při uvádění a vedení psa. Rozhodčí ukončí práci psovoda a činnost psa když:

 • pes sejde ze stopy o více než 10m nebo když se vrátí o 10 metrů po stopě zpět za psovoda.
 • pes sleduje stopu značně nepřesně, bez zájmu nebo bázlivě
 • je-li překročen časový limit 10 minut určený pro provedení stopy
 • psovod se sám podle orientačních bodů snaží sledovat stopu a ovlivňuje psa, aby ho udržel na trase stopy
 • psovod i přes napomenutí rozhodčího nedodržuje předepsaný odstup od psa

Maximálně lze získat 100 bodů, minimální potřebný počet pro pokračování ve zkoušce je 70 bodů. Důvodem ke ztrátě bodů je vybočování, nestejnoměrná nebo nadměrná rychlost sledování stopy, pomalé či nepřesné označování předmětů. Stejně tak postup s vysokým nosem, reakce na zvěř či myši, kálení a pod. Ovlivní-li psovod psa při označování předmětu, znamená to ztrátu bodů za předmět.

2. Poslušnost

a) Přivolání psa za pochodu k noze

Povel:
 • "K NOZE" - lehký úder levou rukou na levé stehno

Přivolání psa se vyžaduje za pohybu psovoda. Pes musí být od psovoda vzdálen minimálně 10 kroků. Neodběhne-li pes při vyslání alespoň do poloviny předepsané vzdálenosti, nelze přivolání hodnotit. Cílem cviku je, aby pes na povel psovoda okamžitě, rychle a přímo přiběhl k pohybujícímu se psovodovi, zařadil se k jeho noze a oba společně dále pokračují v určeném pohybovém rytmu. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

b) Ovladatelnost na vodítku

Povely:
 • "K NOZE" - lehký úder levou rukou na levé stehno
 • "SEDNI"

Pes na vodítku ochotně a ukázněně následuje psovoda vedle jeho levé nohy tak, aby svým kohoutkem byl na jeho úrovni. Pes nesmí psovoda předbíhat ani se opožďovat, nesmí bránit psovodovi v pohybu. Vodítko je stále v pravé ruce a má být prověšené. Podle pokynů rozhodčího se provádějí obraty vpravo, vlevo a čelem vzad a to za pohybu i v klidu. Pes musí polohu zaujmout okamžitě, rychle a přesně. Psovod se při provádění cviku nesmí zastavovat nebo se ohlížet na psa zda úkol splnil či nikoli, musí pokračovat v určeném směru a pohybovém rytmu. Výkon se provádí v normální chůzi, v pomalé chůzi, či poklusem. Povel "K NOZE" je povolen při každém vykročení ze základní polohy, při změně či způsobu chůze (klus, pomalá chůze) a při zastavení (zde možno i povel "SEDNI"). Další ovlivňování - pohyby rukou, tělem či zvuky - není povoleno. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

c) Sedni-lehni-vstaň na vodítku u nohy

Povely:
 • "SEDNI" - lehký úder levou rukou na levé stehno
 • "LEHNI" - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu
 • "VSTAŇ" - mírné pokrčení v kolenou

Cvik ve svém souhrnu sleduje možnost stojícího psovoda, aby povelem usměrnil psa k zaujetí polohy sedni, lehni nebo vstaň. Pes je na vodítku. Pokyny k vydání povelu dává rozhodčí. Pes po provedení každé polohy v ní setrvává tak dlouho, dokud mu psovod nedá jiný povel. Cvik se může prověřit i několikerým provedením každé polohy. Při zaujímání polohy nesmí docházet ke změně stanoviště psa. Za kvalitně provedené cviky lze získat maximálně 10 bodů.

d) Za pochodu odložení vleže se střelbou

Povel:
 • "LEHNI" - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu

Cvik sleduje usměrnění psa povelem do určité polohy za pochodu a setrvání v ní až do ukončení cviku - tedy do příchodu psovoda ke psu nebo do přivolání. Povel k zaujetí polohy dává psovod za chůze na povel rozhodčího přibližně po deseti krocích chůze. Pes musí polohu zaujmout okamžitě, rychle a přesně. Psovod se při provádění cviku nesmí zastavovat nebo se ohlížet na psa zda úkol splnil či nikoli, musí pokračovat v určeném směru a pohybovém rytmu. Psovod se zastavuje až na pokyn rozhodčího, ve vzdálenosti přibližně 30 kroků.

Součástí této části zkoušky je střelba v okamžiku, když se psovod na povel rozhodčího zastavuje. Klid psa při střelbě se hodnotí po celou dobu trvání zkoušky. To znamená, že se hodnotí chování psa i k hlukům, které vyplývají z provozu nebo prostředí (střílení motorů z výfuku, hluk letadla aj.) Pes má být po výstřelu klidný a nesmí se dát rušit a setrvat v nařízené poloze. Pokud pes po výstřelu projeví bázlivost nebo agresivitu, která mu nedovoluje plnit úkoly, je ze zkoušky odvolán. Dílčí bodové ztráty při střelbě se udělují u cviku, kde se projevily. Ráže použité pistole je stanovena v rozmezí 6 až 9 mm.

Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

e) Štěkání psa

Povel:
 • "ŠTĚKEJ" - ohnout pravou paži v lokti ke psu a se vztyčeným ukazovákem třikrát kmitnout před očima psa

Provádí se za klidu. Pes sedí u nohy a je na vodítku. Podnětem pro štěkání psa musí být pouze povel psovoda. Na daný povel musí pes nejméně třikrát výrazně zaštěkat. Při štěkání nesmí pes měnit svoji základní polohu. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

f) Aport volný

Povely:
 • "APORT" ("PŘINES") - ukázat rukou ve směru předmětu s nakloněním trupu
 • "PUSŤ" - při odebrání předmětu
 • "K NOZE" "SEDNI" - lehký úder levou rukou na levé stehno

Aportem je dřevěná činka psovoda s předepsanou hmotností. Předmět určený k aportování musí být předem umístěný na cvičební ploše. Podání aportu psovi do tlamy před provedením cviku vede k anulování celé bodové hodnoty. Ke všem dílčím úkonům (odhození předmětu, vyslání psa, odebrání předmětu, usednutí psa k noze) dává povel rozhodčí.

Pes sedí volně u levé nohy psovoda. Psovod odhodí předmět do vzdálenosti nejméně 10 kroků. Pak příslušným povelem vyšle psa pro aport. Po povelu pes vybíhá co nejrychleji a nejkratším směrem pro předmět, který pevně uchopí a stejnou cestou se vrací k psovodovi. Pes usedne těsně před psovoda a zůstává sedět, aniž by předmět pustil nebo jej překusoval. (Nemá přijít do fyzického kontaktu se psovodem.) Na povel psovoda mu pes odevzdá předmět a zůstává sedět. Teprve na další povel usedá k jeho levé noze. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

g) Skok vysoký

Povely:
 • "VPŘED" ("HOP")
 • "ZPĚT" ("HOP")

Účelem cviku je, aby pes na povel dovedl zdolávat rozličné druhy a typy překážek. Překážku pro skok tvoří plná, pevná kolmo postavená stěna, vysoká 100cm. Pes překonává překážku skokem, aniž by se jí dotknul. Psovod zůstává stát před před překážkou. Jakmile pes překážku překoná, dává psovod psu povel ke zpětnému překonání překážky. Pes při překonávání překážky musí postupovat klidně a přesně. Po návratu sedá pes před psovoda ve vzdálenosti do 1 kroku. Teprve na případný další povel rozhodčího usedá k levé noze psovoda. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

h) Skok šplhem

Povely:
 • "VPŘED" ("HOP")
 • "K NOZE" - lehký úder levou rukou na levé stehno

Účelem cviku je, aby pes na povel dovedl zdolávat rozličné druhy a typy překážek. Překážka se při této zkoušce překonává pouze jedním směrem. Překážku pro šplh tvoří dvě stěny dlouhé 1,9m a široké 1,5m nahoře spojené (takže tvoří písmeno A). Stěny překážky jsou natolik u země rozevřené, že horní hrana je ve výšce 1,8m od země. Na šikmých stěnách jsou v horní polovině umístěny tři stoupací latě ve vzdálenostech 20, 45 a 45cm od sebe. Před začátkem cviku stojí psovod s volným psem u nohy. Při provádění šplhu se vzdálenost psovoda a psa od překážky nestanovuje, nechává se na úvaze psovoda. Na pokyn rozhodčího dá psovod povel k překonání překážky. Psovod stojí na místě a nepomáhá psu rozběhem ani jinak. Pes při překonávání překážky musí postupovat klidně a přesně. Psovod současně obejde překážku a za pochodu přivolá psa k noze. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

i) Kladina nízká

Povely:
 • "VPŘED"
 • "K NOZE" - lehký úder levou rukou na levé stehno

Účelem cviku je, aby pes na povel dovedl zdolávat rozličné druhy a typy překážek. Překážka se při této zkoušce překonává pouze jedním směrem. Překážku pro tuto zkoušku je kladina široká 30cm, 500cm dlouhá, umístěná 1 metr nad zemí. Kladina má z obou stran 350cm dlouhá náběhová prkna. Před začátkem cviku stojí psovod v libovolné vzdálenosti od náběhového prkna s volným psem u nohy. Na pokyn rozhodčího dá psovod povel k překonání překážky. Psovod stojí na místě a nepomáhá psu rozběhem ani jinak. Po vyslání psa jde psovod současně s postupujícím psem podél kladiny, nesmí mu však jakkoli pomáhat nebo ho ovlivňovat. Pes při překonávání překážky musí postupovat klidně, přesně a nesmí z kladiny nebo náběhového prkna seskakovat. Po zdolání překážky přivolá psovod psa za pochodu k noze. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

j) Odložení psa

Povely:
 • "ZŮSTAŇ" - mírné přiložení dlaně pravé ruky před čenich psa

Cvik odložení psa se provádí v závěru části poslušnosti. Odložení trvá po dobu, kdy další pes plní cviky poslušnosti téže zkoušky nebo po dobu, odpovídající tomuto typu zkoušky. Účelem cviku je, aby psovod mohl ponechat psa na určeném místě po určitou dobu, aniž by pes místo opustil. Psovod se psem stojí na značce, kde bude provádět odložení do doby než další pes provede přivolání. Potom na pokyn rozhodčího psa odloží a odchází do vzdálenosti 25 kroků. Pes po dobu odložení nemá vstávat, sedat si, válet se, štěkat, popolézat nebo popocházet. Pes nesmí určené místo opustit (se ztrátou bodů se tolerují 3 kroky). Chybou není poloha vleže na levém či pravém stehně. Umístění psovoda je 25 kroků od psa, psovod stojí čelem ke psu. Rušivými vlivy při odložení může být přítomnost jiných osob či jiných psů, kteří provádějí cviky ve vzdálenosti nejméně 20 kroků od odloženého psa. Psovod nesmí na psa působit a ovlivňovat jej k setrvání na místě. U psa nesmějí být ponechány předměty, které by jej měly na místě zdržet. Pro dlouhodobé odložení jsou na cvičišti vytyčena dvě místa - zvlášť pro psy a zvlášť pro feny. Vzdálenost mezi nimi je nejméně 5 kroků. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

3. Obrana

a) Odhalení pomocníka

Průzkum terénu + vyštěkání pomocníka, prostor 40×50 kroků, čtyři zástěny

Povely:
 • "REVÍR" - ukázání paží
 • "KE MNĚ" ("ZPĚT")

Průzkum terénu
...účelem cviku je, aby pes vyhledal pomocníka v určeném prostoru. Průzkum se provádí v přírodním terému 40×50 kroků, který musí obsahovat dostatek přirozených úkrytů nebo na stadionu, hřišti či cvičišti o rozměrech 80×100 kroků, kde musí být rozmístěno vždy 6 zástěn (3+3). Psovod prochází s upoutaným psem až na úroveň třetího úkrytu a a teprve odtud začíná revírování (pes tedy obíhá pouze třetí, čtvrtou, pátou a šestou zástěnu). Chování psovoda, jeho postup terénem a usměrňování činnosti psa se má přizpůsobovat účelu cviku - příliš rychlý nebo pomalý postup, pískání, tleskání a pod. je chybou. Průzkum má být plánovitý, s postupným vykrýváním prostoru na obě strany. Hloubka prostupu psa nemá být delší než asi 20 kroků v přirozeném terénu, na cvičišti je určena rozmístěním zástěn. Při průzkumu terénu je kromě výše uvedených povelů dovoleno oslovit psa jménem. Psovod se pohybuje středem prohledávaného prostoru podle pokynů rozhodčího. Poslední povel "REVÍR" lze vydat, když pes protíná osu k zástěně s ukrytým pomocníkem. Činnost psa má být rychlá a přesná. Umělé úkryty (zástěny) má pes těsně obíhat.

Vyštěkání pomocníka
Účelem cviku je, aby pes svým chováním označil psovodovi místo úkrytu pomocníka - figuranta. Pomocník je vybaven ochranným rukávem, ochrannými kalhotami, případně i vestou a je vyzbrojen měkkým obuškem (délky 55 cm, 2 cm silný, obalen kůží a opatřen poutkem). O umístění pomocníka rozhoduje rozhodčí (pravidlem však bývá, že je schován v šesté zástěně). Pomocník nesmí psa v průběhu cviku upozorňovat na místo svého úkrytu, dráždit jej k napadení, vyštěkání nebo setrvání psa na místě, kde je ukryt. Jakmile pes pomocníka při průzkumu terénu spatří nebo jej navětří, měl by místo úkrytu pomocníka oznámit štěkotem. Pokud pes pomocníka vyštěká, musí jej střežit nebo štěkat až do příchodu psovoda. Nalezenou osobu nesmí pes napadnout, ani od ní odbíhat.

Maximálně lze získat 10 bodů za první část a dalších 10 bodů za druhou část.

b) Zajištění pomocníka

Povely:
 • "LEHNI"
 • "HLÍDEJ"
 • "K NOZE" - lehký úder levou rukou na levé stehno

Prohlídka pomocníka
Jakmile pes označí úkryt pomocníka, jde psovod na pokyn rozhodčího k úkrytu. Po označení pomocníka psovod psa přidrží za obojek a vyzve pomocníka, aby vystoupil a dal ruce nad hlavu. Po dobu udílení pokynů pomocníkovi sedí pes u levé nohy psovoda. Psovod smí psa přidržovat za obojek. Když pomocník zaujme požadovanou polohu, položí psovod psa proti pomocníkovi ve vzdálenosti přibližně 5 kroků. Prohlídku provádí psovod tím, že obejde pomocníka, odebere mu obušek a zezadu jej prohledává. Po celou dobu akce psovoda musí pes pomocníka střežit, nesmí štěkat ani jej napadat. Po ukončení prohlídky se psovod vrací ke psu, aniž by křížil osu mezi ním a pomocníkem. Pes sedá na povel k levé noze psovoda.

Výslech pomocníka
Při výslechu pomocníka, který navazuje na prohlídku, sedí pes u levé nohy psovoda. Pes pomocníka střeží, nesmí štěkat ani jej napadat. Psovod smí psa přidržovat za obojek.

Maximálně lze získat 10 bodů za první část a dalších 10 bodů za druhou část.

c) Ochrana psovoda

Povely:
 • "DRŽ" - ukázat do směru k pomocníkovi
 • "PUSŤ"
 • "KE MNĚ" ("ZPĚT")

Přepadení psovoda při výslechu
Během výslechu pomocníka se mění rozhovor mezi pomocníkem a psovodem postupně v hádku, která vrcholí napadením psovoda. Účelem cviku je, aby pes chránil psovoda před útokem pomocníka a pomáhal při likvidaci útoku. V okamžiku útoku psovod vypouští psa k provedení zákroku.

Ovladatelnost psa - pouštění
Na pokyn rozhodčího přestává pomocník klást odpor a zůstává klidně stát. Jakmile přestane pomocník bojovat se psem, musí jej pes pustit. Psovod může ovlivnit psa povelem "PUSŤ". Když pes pomocníka pustí, psovod usměrní psa k noze, upoutá psa na vodítko a odcházejí na určené místo podle pokynu rozhodčího.

Maximálně lze získat 15 bodů za první část a dalších 5 bodů za druhou část.

d) Samostatná činnost psa

Povely:
 • "DRŽ" - ukázat do směru k pomocníkovi
 • "PUSŤ"
 • "KE MNĚ"

Zadržení pomocníka
Zadržení se provádí na vzdálenost 50 kroků. Pes je držen za obojek, psovod jej vypouští po vyzvání pomocníka k zastavení a jeho následném útěku. Psovod vybíhá za psem ihned po vypuštění. Po dostižení pomocníka má pes ihned provést zákrok.

Ovladatelnost psa - pouštění
Na pokyn rozhodčího přestává pomocník klást psu odpor a psovod může dát povel k jeho puštění. Na další pokyn rozhodčího odvolá psovod psa, připne jej na vodítko a hlásí rozhodčímu ukončení obrany. Psovod může psa před, v průběhu i po zákrocích povzbuzovat.

Maximálně lze získat 15 bodů za první část a dalších 5 bodů za druhou část.

e) Odolnost psa

Povely:
 • "DRŽ" - ukázat do směru k pomocníkovi
 • "PUSŤ"
 • "KE MNĚ" ("ZPĚT")

Útok na psa se dvěma údery po zákusu
Cílem cviku je přezkoušení psychické a fyzické odolnosti psa vůči úderu a prověření tvrdosti psa při střetech a boji s pomocníkem. Cvik se přezkušuje samostatně. Veškeré povely pro činnost pomacníka i psovoda dává rozhodčí. Pes stojí proti pomocníkovi a drží psa za obojek. Ze vzdálenosti asi 10 kroků pomocník psa vydráždí a na pokyn rozhodčího podnikne na psovoda útok. V okamžiku útoku pomocníka psovod vypouští psa, za psem jde až na pokyn rozhodčího. Před zákrokem se pomocník snaží uplatnit nápřahy a křik. Na útok pomocníka odpovídá pes provedením zákroku. Když pes provede zákrok, pomocník po zákusu dvakrát lehce udeří obuškem (obušek je měkký, asi 55cm dlouhý a 2cm silný, obalený kůží a opatřen poutkem). Údery nesmí být vedeny na zranitelná místa psa! Pes musí bez ohledu na chování pomocníka provést zákrok. Objeví-li se u psa bázlivost, je ukončeno posuzování obrany a dosud získané body se anulují.

Ovladatelnost psa - pouštění
Na pokyn rozhodčího odvolá psovod psa povelem "PUSŤ" a usměrní psa k noze. Potom jej připne na vodítko a hlásí rozhodčímu ukončení obrany.

Maximálně lze získat 15 bodů za první část a dalších 5 bodů za druhou část.

Poznámka:
Při nejasnostech nebo pochybnostech o provedení detailů jednotlivých cviků doporučujeme podrobně prostudovat kompletní knižní vydání Zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů v České republice vydané Českomoravskou kynologickou unií, včetně dílčích odkazů uvnitř statí tohoto řádu.